Depoziti domaćih pravnih lica

Depoziti po viđenju

 

 Opis proizvoda

Depoziti na transakcijskom računu

 Preduslovi

Transakcijski račun otvoren u Vakufskoj banci dd Sarajevo

 Valuta

KM  i sve konvertibilne valute

 Rok

Po dogovoru

 Iznos depozita

Po dogovoru

 Kamatna stopa

Prema važećoj Odluci o kamatama Vakufske banke dd Sarajevo

 Naknade

Prema Odluci o Tarifi naknada za poslove koje obavlja Vakufska banka dd Sarajevo

 Dokumenti koji se  zahtijevaju od klijenata

Dokumentacija koja se traži kod otvaranja transakcijskog računa

 

Oročeni depoziti

 Opis proizvoda

Depozit oročen na ugovoreni rok na depozitnom računu a sve u skladu sa Ugovorom o oročenom depozitu

 Preduslovi

  • Otvoren depozitni račun u Banci,
  • Deponovan iznos oročenja i
  • Potpisan Ugovor o oročenom depozitu i prateća dokumentacija

 Valuta

KM i sve konvertibilne valute

 Rok

  • Depoziti u KM i EUR: preko 13 mjeseca, 24 mjeseca i 36 mjeseci
  • Depoziti u stranoj valuti - preko 13 mjeseca, 24 mjeseca i 36 mjeseci

 Iznos depozita

Po dogovoru

 Kamatna stopa

Prema Odluci o kamatama Vakufske banke dd Sarajevo

 Naknade

Prema Odluci o Tarifi naknada za poslove koje obavlja Vakufska banka dd Sarajevo

 Dokumenti koji se  zahtijevaju od klijenata

Na zahtjev Banke