Platni promet

Banka je svaki dan uključena u sistem za obavljanje platnog prometa u zemlji. Putem Banke moguće je izvršiti prijenose na račune u i izvan Banke (niski i srednji nivo rizika). Banka će obavljati platni promet po nalozima klijenata poslovnih subjekata koji imaju otvoren transakcijski račun, shodno aktualnim internim aktima Banke.

Platni promet u zemlji

Klijent koji ima otvoren račun u Vakufskoj banci d.d. Sarajevo može obavljati sljedeće vrste transakcija:

 • Intra transakcije su ona plaćanja koja se provode na računima uplatitelja (račun terećenja) i primatelja (račun odobrenja) u Banci, odnosno sva plaćanja u korist drugih računa u Banci;
 •  Međubankarske transakcije su ona plaćanja koja se provode na računu uplatitelja (račun terećenja) koji se nalazi u Banci i računu primatelja (račun odobrenja) koji se nalazi u drugoj banci ovlaštenoj za poslove domaćeg platnog prometa. Ove transakcije Banka obavlja sistemom RTGS i GC preko CB BiH, shodno Pravilniku o utvrđivanju operativnih pravila za bruto poravnanja u realnom vremenu.

Preduslov za izvršenje naloga primljenih u Banci:

 • Uredno popunjen obrazac naloga za plaćanje potpisan od strane ovlaštene osobe i ovjeren pečatom Klijenta;
 • Dovoljan iznos raspoloživih sredstava za obavljanje transakcije.

Naknade:

 • Prema Odluci o Tarifi naknada za poslove koje obavlja Vakufska banka dd Sarajevo;
 • Naknade za provođenje transakcija po računu naplaćuju se u trenutku obavljanja transakcije;
 • Naknada za vođenje računa naplaćuje se na kraju mjeseca ukoliko je bilo promjena na računu klijenta u toku prethodnog mjeseca.

Prilivi i izvršavanje naloga:

 • Priliv sredstava se po prijemu knjiži na transakcijski račun i odmah je raspoloživ vlasniku računa;
 • Nalozi se izvršavaju na datum valute naznačen na nalogu. Datum valute može biti samo radni dan. Neradni dani su subote (za međubankovne transakcije), nedjelje, neradni dani propisani pravilnicima CB BiH i neradni dani propisani od strane nadležnih tijela;
 • Nalozi se primaju u svim organizacionim jedinicama Banke svaki radni dan. Isti radni dan se izvršavaju platni nalozi klijenata koje Banka primi najkasnije:
  • do 13:00 časova međubankarski transferi putem sistema žiro-kliringa;
  • do 15:00 časova međubankarski transferi putem sistema RTGS;
  • do 15:30 časova nalozi za plaćanje u korist transakcijskih računa unutar Banke (intra transakcije);
 • Svi nalozi za plaćanje primljeni nakon navedenih termina realizuju se narednog radnog dana.

Izvodi:

Sve dnevne promjene na računu, Banka promptno evidentira i izvršava i  sutradan prikazuje na izvodu koji je klijentu dostupan u vidu:

 • Štampanog izvoda ili;
 • Izvoda koji se šalje putem e-maila.

Platni promet sa inostranstvom

Našim klijentima nudimo usluge platnog prometa sa inostranstvom po svjetskim standardima. Širokom mrežom korespondentnih banaka u više zemalja, te aktivnim računima, omogućavamo brze i relativno jeftine bankarske usluge:

 • Plaćanje u inozemstvo;
 • Naplate iz inozemstva;
 • Unovčavanje ino-čekova.

Plaćanje/Odliv sa transakcijskog računa

Vrste plaćanja:

Plaćanje doznakom obuhvata slijedeće usluge Banke:

 • Nostro doznake /odlivi/;                         
 • Hitno izvršenje doznake;
 • Uslovne doznake;

Prijem i izvršenje naloga za plaćanje u inostranstvo:

 • Svaki nalog za plaćanje u inostranstvo (ukoliko zadovoljava zakonske uslove i ima osigurano pokriće) koji se dostavi u bilo koju našu poslovnicu do 13 sati, izvršava se isti dan, izuzev subotom kad se primljeni nalozi obrađuju naredni radni dan, sa valutom 48 sati ili valutom 24 sata od datuma izvršenja;
 • Za plaćanje u inostranstvo ili na račun nerezidenta u zemlji, potrebno je: dostaviti ispravan nalog za plaćanje (Nalog za plaćanje u inostranstvo - Nalog 1450 ); račun, predračun ili ugovor temeljem kojeg se vrši plaćanje; osigurati pokriće za izvršenje naloga.;
 • Prilikom popunjavanja Naloga 1450, potrebno je navesti IBAN korisnika i SWIFT adresu banke korisnika kako bi klijent izbjegao dodatne troškove inostranih banaka;
 • Po obavljenom plaćanju Banka na klijentov zahtjev dostavlja kopiju SWIFT-a (potvrdu o izvršenom plaćanju) faksom ili e-mailom.

Valuta:

Strane valute izlistane na kursnoj listi Banke, po zahtjevu klijenta

Preduslovi za korištenje usluga Banke:

 • Klijent treba da ima prethodno otvoren transakcijski račun u Banci;
 • Pismeni zahtjev za otvaranje deviznog računa;
 • Ispravno popunjen Nalog 1450, ovjeren i potpisan od strane Klijenta.

Naknade:

 • Prema Odluci o Tarifi naknada za poslove koje obavlja Vakufska banka dd Sarajevo;
 • Naknade za provođenje transakcija po računu naplaćuju se u trenutku obavljanja transakcije.

Dokumentacija koja se traži od klijenta:

 • Osnov plaćanja – faktura, profaktura, ugovor i sl.