Investicijsko bankarstvo

U okviru Sektora investicijskog bankarstva, Vakufska banka d.d. Sarajevo obavlja poslove:

 • Depozitara  investicijskih fondova
 • Depozitara u prometu i emisiji vrijednosnih papira i
 • Poslove skrbništva nad vrijednosnim papirima

 


1. Banka depozitar investicijskih fondova

Dozvolu za obavljanje poslova depozitara investicijskih fondova Banka posjeduje od 2001. godine, a Rješenjem br. 05/2-19-428/5, od 25.08.2005. godine, Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH je obnovila tu dozvolu, te redovno svake godine vrši obnovu iste.

Ove poslove Banka obavlja od samog početka egzistiranja privatizacijskih investicijskih fondova na ovome području, iz čega proizilazi da Banka ima dugogodišnje iskustvo u obavljanju istih. Vakufska banka d.d. Sarajevo je osposobljena kadrovski, tehnički i organizaciono za obavljanje poslova depozitara fondova.


Poslovi depozitara investicijskih fondova:

 • Poslovi čuvanja i vođenja imovine fonda na posebnom računu za svaki fond kome je Banka depozitar;
 • U slučaju Otvorenog investicijskog fonda, osigurava da se prodaja i otkup udjela za račun Fonda obavlja u skladu sa Zakonom i pravilima Fonda;
 • Otkupljuje i isplaćuje udjele, vrši isplate vlasnicima udjela Otvorenog investicijskog fonda iz dobiti Fonda;
 • Vodi računa o tome da je izračun neto vrijednosti pojedine dionice ili udjela u Fondu obavljen u skladu sa Zakonom i drugim propisima;
 • Izvršava naloge društva za upravljanje u vezi sa transakcijama sa vrijednosnim papirima i drugom imovinom koja tvori portfolio Fonda, te osigurava da transakcije vrijednosnim papirima budu namirene, odnosno da dospjela novčana potraživanja budu naplaćena u zakonskim ili ugovornim rokovima; 
 •  Naplaćuje sve prihode i druga prava dospjela u korist Fonda, a koja proizlaze iz njegove imovine; 
 • Osigurava da se prihodi Fonda koriste u skladu sa ovim Zakonom i prospektom i/ili Statutom Fonda, te da su troškovi koje plaća Fond u skladu sa uslovima iz prospekta i/ili Statuta Fonda, odredbama ovog Zakona i drugih propisa; 
 • Obavlja druge poslove predviđene Ugovorom zaključenim sa Društvom za upravljanje ili Nadzornim odborom Fonda; 
 • Vodi evidenciju poslovanja koje obavlja kao banka depozitar svakog pojedinog fonda i na redovnoj osnovi usklađuje sa evidencijom Društva za upravljanje; 
 • Prijavljuje Komisiji kršenje ovog Zakona i Ugovora od Društva za upravljanje u slučaju da Društvo za upravljanje odbije prihvatiti njen zahtjev za prestankom takvog kršenja; 
 • Revizorima i drugim licima ovlaštenim za vršenje uvida, uključujući i Komisiju, omogućava pristup podacima i računima vezanim uz Fond i njegovu imovinu. 

 

2. Banka depozitar u emisiji i prometu vrijednosnih papira

Komisija za vrijednosne papire, Rješenjem br. 04/3-19-656/05 od 24.11.2005. godine, izdala je Dozvolu Banci za obavljanje poslova depozitara u emisiji i prometu vrijednosnim papirima. 
U skladu sa Zakonom i propisima Komisije, Vakufska banka d.d. Sarajevo kontinuirano obnavlja Dozvolu, uz ispunjenje propisanih uslova.

Navedeni poslovi se ostvaruju kroz:

 • vođenje namjenskog računa za obavljanje brokerskih i dilerskih poslova, ovlaštenih posrednika za poslovanje vrijednosnim papirima,
 • poslovi depozitara prilikom nove emisije vrijednosnih papira (otvorena i zatvorena emisija dionica).

 

3. Banka skrbnik nad vrijednosnim papirima

Vakufska banka d.d. Sarajevo je dobila Dozvolu za obavljanje skrbničkih poslova Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH br.04/1-19-150/10, od 27.05.2010. godine.

Pored poslova skrbništva u Federaciji, Vakufska banka d.d. Sarajevo je u mogućnosti da ponudi svojim klijentima usluge skrbništva na svim tržištima kapitala preko svojih globalnih skrbnika.

Odabirom usluge skrbništva u našoj Banci, stručnu i profesionalnu brigu nad vašom imovinom preuzima Vakufska banka d.d. Sarajevo, a investicijske odluke donosite sami.

Poslove skrbništva Banka obavlja za sva fizička i pravna lica, u skladu sa Ugovorom kojim se detaljno definišu poslovi koje banka skrbnik obavlja za klijenta.

Banka skrbnik za klijente obavlja sljedeće poslove:

 • Otvara i vodi račun vrijednosnih papira kod Registra vrijednosnih papira u ime i za račun vlasnika vrijednosnih papira - klijenta skrbnički račun na ime;
 • Otvara i vodi račun vrijednosnih papira kod Registra u svoje ime, a za račun vlasnika vrijednosnih papira - klijenta (zbirni skrbnički račun);
 • Postupa prema nalozima klijenta za kupovinu i prodaju vrijednosnih papira;
 • Vrši naplatu potraživanja od emitenata na osnovu dospjelih vrijednosnih papira, kamata i dividendi za račun vlasnika tih vrijednosnih papira, kao i staranje o ostvarivanju drugih prava koja pripadaju klijentima, vlasnicima vrijednosnih papira;
 • Prikuplja prihode pristigle na ime vrijednosnih papira i sredstava te raspolaže istim, isključivo prema instrukcijama klijenta;
 • Prati sve korporativne radnje vezane za vrijednosne papire o kojima skrbi i obavještava klijenta o istim događajima koji utiču na poslovanje emitenta;
 • Obavještava o skupštinama emitenata i pravima vezanim za vrijednosne papire o kojima skrbi, kao i postupanje po uputama klijenta vezano za isto;
 • Obavještava o zakonskim promjenama koje posredno ili neposredno utiču na prava klijenta ili njegova sredstva;
 • Obavještavanje klijenta o stanju sredstava na njegovom računu kod skrbnika;
 • Pruža usluge glasanja na skupštinama prema uputama od klijenta ili, ako upute nisu date, u skladu sa razumnom procjenom najboljeg interesa klijenta;
 • Pruža uslugu pozajmljivanjem vrijednosnih papira, ali uz pismenu saglasnost vlasnika vrijednosnih papira;
 • Stara se o izvršavanju poreskih obaveza vlasnika vrijednosnih papira.
 • Ostale usluge vezane uz vrijednosne papire, ostvarivanje prava i ispunjavanje obaveza iz vrijednosnih papira ugovorenih između klijenta i banke skrbnika, a koje nisu u suprotnosti sa Zakonom.

 

Važeći akti:

 • Procedure za poslove depozitara investicijskih fondova;
 • Pravila poslovanja Banke u poslovima sa  vrijednosnim papirima;
 • Tarife u poslovima sa vrijednosnim papirima;
 • Sistem interne kontrole u poslovima sa vrijednosnim papirima

 

Za sve upite i dodatne informacije možete nas kontaktirati na sljedeće e-mail adrese:


Hava Čorbo, havac@vakuba.ba