Investicijsko bankarstvo

U okviru Sektora investicijskog bankarstva, Vakufska banka d.d. Sarajevo obavlja poslove:

 • Depozitara  investicijskih fondova 


1. Banka depozitar investicijskih fondova

Dozvolu za obavljanje poslova depozitara investicijskih fondova Banka posjeduje od 2001. godine, a Rješenjem br. 05/2-19-428/5, od 25.08.2005. godine, Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH je obnovila tu dozvolu, te redovno svake godine vrši obnovu iste.

Ove poslove Banka obavlja od samog početka egzistiranja privatizacijskih investicijskih fondova na ovome području, iz čega proizilazi da Banka ima dugogodišnje iskustvo u obavljanju istih. Vakufska banka d.d. Sarajevo je osposobljena kadrovski, tehnički i organizaciono za obavljanje poslova depozitara fondova.


Poslovi depozitara investicijskih fondova:

 • Poslovi čuvanja i vođenja imovine fonda na posebnom računu za svaki fond kome je Banka depozitar;
 • U slučaju Otvorenog investicijskog fonda, osigurava da se prodaja i otkup udjela za račun Fonda obavlja u skladu sa Zakonom i pravilima Fonda;
 • Otkupljuje i isplaćuje udjele, vrši isplate vlasnicima udjela Otvorenog investicijskog fonda iz dobiti Fonda;
 • Vodi računa o tome da je izračun neto vrijednosti pojedine dionice ili udjela u Fondu obavljen u skladu sa Zakonom i drugim propisima;
 • Izvršava naloge društva za upravljanje u vezi sa transakcijama sa vrijednosnim papirima i drugom imovinom koja tvori portfolio Fonda, te osigurava da transakcije vrijednosnim papirima budu namirene, odnosno da dospjela novčana potraživanja budu naplaćena u zakonskim ili ugovornim rokovima; 
 •  Naplaćuje sve prihode i druga prava dospjela u korist Fonda, a koja proizlaze iz njegove imovine; 
 • Osigurava da se prihodi Fonda koriste u skladu sa ovim Zakonom i prospektom i/ili Statutom Fonda, te da su troškovi koje plaća Fond u skladu sa uslovima iz prospekta i/ili Statuta Fonda, odredbama ovog Zakona i drugih propisa; 
 • Obavlja druge poslove predviđene Ugovorom zaključenim sa Društvom za upravljanje ili Nadzornim odborom Fonda; 
 • Vodi evidenciju poslovanja koje obavlja kao banka depozitar svakog pojedinog fonda i na redovnoj osnovi usklađuje sa evidencijom Društva za upravljanje; 
 • Prijavljuje Komisiji kršenje ovog Zakona i Ugovora od Društva za upravljanje u slučaju da Društvo za upravljanje odbije prihvatiti njen zahtjev za prestankom takvog kršenja; 
 • Revizorima i drugim licima ovlaštenim za vršenje uvida, uključujući i Komisiju, omogućava pristup podacima i računima vezanim uz Fond i njegovu imovinu. 

 

Za sve upite i dodatne informacije možete nas kontaktirati na sljedeće e-mail adrese:


Hava Čorbo, havac@vakuba.ba