Dugoročni krediti

Krediti od 1-3 god 

Nenamjenski krediti 

 • Iznos kredita: do KM 10.000 
 • Kamatna stopa:
  - za klijente banke 9,50% ( EKS 11,31%)
  - za ostale 10,50% ( EKS12,42%)
 • Obezbjeđenje:
  - do KM 5.000 jedan žirant, preko KM 5.000 dva žiranta;
  - mjenica 
 • Naknada :1,8% od iznosa kredita min.  KM 30,00 max 500,00

Namjenski krediti za kupovinu automobila   

 • Iznos kredita: do KM 10.000 
 • Kamatna stopa:
  - za klijente banke 9,50%( EKS*11,31%)
  - za ostale 10,50%( EKS*12,42%)
 • Obezbjeđenje:
  - do KM 5.000 jedan žirant, preko KM 5.000 dva žiranta;
  - mjenica 
 • Naknada:  1,8% od iznosa kredita min. KM 30,00

Krediti bez žiranata - do 5 godina

 • Iznos kredita: do KM 10.000,00
 • Kamatna stopa: 9,99%-11,99% (EKS* 11,43%-13,68%)
 • Rok otplate: do 5 godina
 • Naknada za obradu kreditnog zahtjeva: već od 2% od iznosa kredita, min. KM 30,00
 • Kreditna sposobnost: anuitet kredita jednak 1/2 zbira mjesečnih primanja umanjena za obaveze po postojećim kreditima
 • Obezbjeđenje: vlastita mjenica, saglasnost na pljenidbu dužnika (administrativna zabrana) ovjerena od poslodavca i nadležnog organa, trajni nalog na teret računa otvorenog kod Vakufske banke

Krediti BH i ino penzionerima 

 • Iznos kredita do KM 10.000 
 • Kamatna stopa:
  - oni koji penziju primaju preko banke 9,50%-( EKS*11,31%)
 • Obezbjeđenje:
  - do KM 5.000 jedan žirant, preko KM 5.000 dva žiranta;
  - mjenica 
 • Naknada: 1,8% od iznosa kredita min. KM 30,00

Namjenski krediti za kupovinu građevinskog materijala,namještaja,tehničkih  uređaja, robe trajne potrošnje kod firmi koje su klijenti banke 

 • Iznos kredita: do KM 10.000 
 • Kamatna stopa: 10,49 % ( EKS*12,41%)
 • Obezbjeđenje:   
  - do KM 5.000 jedan žirant, preko KM 5.000 dva žiranta;
  - mjenica 
 • Naknada: 1,8% od iznosa kredita min. KM 30,00

Krediti od 3 - 7 godina 

Nenamjenski krediti 

 • Iznos kredita: do KM 10.000 
 • Kamatna stopa:
  - za klijente banke 9,90 %( EKS*11,01%)
  - za ostale 10,90%( EKS*12,12%)
 • Obezbjeđenje:
  - do KM 5.000 jedan žirant, preko KM 5.000 dva žiranta;
  - mjenica 
 • Naknada : 1,8% od iznosa kredita min. KM 30,00 max 500,00

Krediti za kupovinu automobila  

 • Iznos kredita: KM 10.000
 • Kamatna stopa:    9,50 % ( EKS*10,57%)
 • Obezbjeđenje: 
  - do KM 5.000 jedan žirant, preko KM 5.000 dva žiranta;
  - mjenica 
 • Naknada : 1,8% od iznosa kredita min. KM 30,00

Krediti  za finansiranje izgradnje, dogradnje i kupovine stanova/kuća 

 • Iznos kredita: ovisno o potrebi klijenta, kreditnoj sposobnosti i kvalitetu kolaterala
 • Kamatna stopa: 7,50%-9,90%( EKS*8,08%-10,71%)
 • Obezbjeđenje:  
  hipoteka i izjava do dva kreditno sposobna žiranta, zavisno od visine kredita
 • Naknada :  1,8% od iznosa kredita min. KM 30,00; max KM 500,00

Krediti obezbjeđeni polisom osiguranja Banci prihvatljive osiguravajuće kuće     

 •   Rok: prema dogovoru
 •   Kamatna stopa: 10%( EKS* 10,82%)

Krediti koji su pokriveni depozitom

 • rok: prema dogovoru
 • Kamatna stopa: 2,00%( od sto) za 100% ( od sto) beskamatni depozit
 • kamatna stopa: za 3% veća od pasivne kamate (za 100% depozit na koji se obračunava kamata)
 • kamatna stopa: svakih 10% depozita od iznosa kredita smanjuje visinu kamatne stope za 0,50%. (za kredit dijelom pokriven depozitom - na depozit se ne obračunava kamata)
 • 1% ( od sto) od iznosa kredita jednokratno , min KM 30,00 max KM 500,00

Ostali krediti zaposlenicima firmi koje su značajni klijenti Banke i zaposlenicima Banke 

 • Definisane posebnim odlukama Odbora za sredstva i plasmane

Zamjenski krediti do 5 godina 

Za klijente imaoce aktivnog tekućeg računa u Banci kamatna stopa 9,49% ( EKS* 10,26%)

 • naknada za obradu zahtjeva : 1,00 % od iznosa kredita jednokratno , min KM 30,00 max KM 500,00

Za ostale klijente koji nejmaju otvoren tekući račun u Banci kamatna stopa 10,49%( EKS* 11,63%)

 • naknada za obradu zahtjeva : 1,50 % od iznosa kredita jednokratno , min KM 30,00 max KM 500,00

Nenamjenski krediti obezbjeđeni hipotekom do 10 godina

 • Iznos kredita: do 80.000
 • Kamatna stopa: 7,79% - 10,79%( EKS* 8,22%-11,61%)
 • Obezbjeđenje:  
  hipoteka i mjenica
 • Naknada :  1,5% od iznosa kredita jednokratno min KM 300,00,max KM 1.000,00 1,00% - 1,50% od iznosa kredita max KM 500,00

Ostali uslovi / Potrebna dokumentacija: 

Banka odobrava kredite fizičkim licima koja su u stalnom radnom odnosu, penzionerima, licima samostalnih profesija i dugim licima koja ispunjavaju uslove.

Dajemo vam mogućnost zaduženja po osnovu mjesečnog anuiteta do iznosa jedne polovine plate u slučajevima kada plata iznosi do KM 1.000,00. Na dijelu plate koji prelazi KM 1.000,00 mjesečno zaduženje može se provesti do iznosa od dvije trećine potraživanja.(ZIP Sl. Novine F BiH 32/03).

Potrebna dokumentacija

 1. Podaci o podnosiocu zahtjeva i kreditno sposobnim žirantima na obrascima koji su dio kreditnog zahtjeva fizičkog lica ovjerene od strane preduzeća ili druge organizacije kod koje navedeni imaju redovna primanja;
 2. Dokaz o stalnim primanjima (tri zadnje platne liste ovjerene od strane poslodavca);
 3. Kopije ličnih karata podnosioca zahtjeva i žiranata i CIPS prijave o mjestu prebivališta;
 4. Kupoprodajni račun/predračun (za kredite za kupovinu građevinskog materijala, namještaja, tehničkih uređaja, robe trajne potrošnje, automobila)
 5. Ugovor o prodaji/kupoprodaji (za kredite za finansiranje kupovine stanova/kuća)
 6. Saglasnost u pismenoj formi za provjeru zaduženosti u CRK Centralne banke BiH koji pruža informacije o kreditnim i drugim zaduženjima fizičkih i pravnih lica u Bosni i Hercegovini;
 7. Lica samostalnih profesija prilažu dokaz - specifikaciju o uplaćenoj plati za posljednji mjesec, ovjerenu od nadležnog poreskog ureda ili potvrdu o visini plate ovjerene od Zavoda za penziono i invalidsko osiguranje.