Dugoročni krediti

Krediti za finansiranje nabavke opreme

Iznos kredita - U zavisnosti od svrhe finansiranja, potreba Klijenta, ocjenom kreditne sposobnosti, ponuđenih instrumenata obezbjeđenja

Rok kredita Do 7 godina, mogućnost grace perioda do 6 mjeseci

Naknade Prema Odluci o Tarifi naknada za poslove koje obavlja Vakufska banka dd Sarajevo LINK

Kamata - Visina kamatne stope: Prema važećoj Odluci o kamatama Vakufske banke dd Sarajevo LINK

Način otplate

 • Mjesečni anuiteti
 • Jednake mjesečne rate
 • Iznos rate prilagođen sezonskim poslovima

Krediti za finansiranje trajnih obrtnih sredstava

Iznos kredita - U zavisnosti od svrhe finansiranja, potreba Klijenta, ocjenom kreditne sposobnosti, ponuđenih instrumenata obezbjeđenja

Rok kreditaDo 7 godina, mogućnost grace perioda do 6 mjeseci

Naknade - Prema Odluci o Tarifi naknada za poslove koje obavlja Vakufska banka dd Sarajevo LINK

Kamata - Visina kamatne stope: Prema važećoj Odluci o kamatama Vakufske banke dd Sarajevo LINK

Način otplate

 • Jednokratno/sukcesivno do dospijeća
 • jednaki mjesečni anuiteti
 • (ne)jednake mjesečne rate
 • Iznos rate prilagođen sezonskim poslovima

Krediti za za finansiranje izgradnje/kupovine/adaptacije poslovnih prostora

Iznos kredita - U zavisnosti od svrhe finansiranja, potreba Klijenta, ocjenom kreditne sposobnosti, ponuđenih instrumenata obezbjeđenja

Rok kredita - Do 7 godina, mogućnost grace perioda do 6 mjeseci

Naknade - Prema Odluci o Tarifi naknada za poslove koje obavlja Vakufska banka dd Sarajevo LINK

Kamata - Visina kamatne stope: Prema važećoj Odluci o kamatama Vakufske banke dd Sarajevo LINK

Način otplate

 • Jednokratno/sukcesivno do dospijeća
 • jednaki mjesečni anuiteti
 • (ne)jednake mjesečne rate
 • Iznos rate prilagođen sezonskim poslovima