Krediti za likvidnost dati drugim bankama i finansijskim organizacijama

Iznos kredita - Prema odluci Odbora za sredstva i plasmane i prema zaključenom Ugovorom o poslovnoj saradnji i to do 20% osnovnog kapitala banke – tražioca kredita

Rok kredita - Kratkoročno, najduže do šest mjeseci i u periodu trajanja Ugovora o poslovnoj saradnji.

Naknade - Prema Odluci o Tarifi naknada za poslove koje obavlja Vakufska banka dd Sarajevo LINK

Kamata - Visina kamatne stope: Prema važećoj Odluci o kamatama Vakufske banke dd Sarajevo LINK