Tenderi

- Javni poziv -                                                                                                                            29.3.2016. godine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

JAVNI POZIV ZA IZBOR MARKETING AGENCIJE ZA IZRADU KREATIVNIH STRATEGIJA I ZAKUP MEDIJA

 

 

Ovim pozivom Vakufska Banka d.d. Sarajevo želi odabrati kreativnu agenciju za saradnju na područjima:

 • razvoj kreativnih strategija za kampanje;
 • razvoj komunikacijskih strategija u svim segmentima poslovanja Banke;
 • produkcija kampanja;
 • zakup medija;
 • produkcija štampanih materijala,

u periodu IV. 2016. -XII 2016. godine.

Kao preduslov za preuzimanje tenderske dokumentacije u cilju podnošenja ponude, potrebno je da zainteresirani ponuđači dostave sljedeće potrebne dokaze:

 1. Naziv i tačnu adresu registrovanog sjedišta ponuđača u Bosni i Hecegovini, broj tel/fax, e-mail, odgovorno lice i kontakt osobu, osnovne informacije o ponuđaču;
 2. Kopije aktuelnog izvoda iz sudskog registra, identifikacionog i PDV broja ponuđača.

Navedena dokumentacija se može dostaviti putem protokola Banke ili skenirano na email: marketing@vakuba.ba, najkasnije do petka 01.04.2016. godine, do 15 sati.

U slučaju sticanja preduslova za učešće u pozivu za dostavljanje ponuda, potencijalni ponuđači će u roku od 24h zaprimiti tendersku dokumentaciju na email koji je dostavljen u Zahtjevu.

Rok za dostavljanje ponuda je 08.04.2016. godine.

 

 

 

Vakufska banka d.d. Sarajevo

Javni poziv možete preuzeti ovdje


 

29.02.2016. godine

POZIV
za prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača za isporuku kancelarijskog  materijala i štampanih obrazaca

 

I- PREDMET POZIVA

Prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača za isporuku proizvoda po slijedećoj specifikaciji:

 • kancelarijski materijal,
 • štampani obrasci.

 Potrebni artikli su navedeni u članu VI ovog poziva.

II- PRAVO UČESTVOVANJA

Pravo učestvovanja imaju sva pravna lica:

 • koja su registrovana za obavljanje navedene djelatnosti,
 • koja dostave ponudu sačinjenu prema navedenoj specifikaciji, uredno ovjerenu i  zapakovanu.
   

III- SADRŽAJ PONUDE

 • Opšti dio ponude sadrži opšte podatke o firmi  ponuđaču, referentnu listu, kopiju PDV broja i sudsku  registraciju.
 • Dostaviti izjavu ponuđača da je upoznat da će ponuda biti odbijena u slučaju nekompletnosti ili netačnih podataka navedenih u njoj.
 • Dostaviti izjavu iz Člana VII.
 • Navesti jedinične cijene traženih artikala iz tabele VI sa uračunatim PDV-om.
 • Navesti valutu plaćanja.
 • Navesti paritet isporuke.
   

IV- KRITERIJ ZA OCJENU PONUDA

Vakufska banka d.d. Sarajevo će procijeniti i uporediti samo ponude onih ponuđača koji zadovoljavaju kriterije iz Člana II i III.

Prednost imaju ponuđači koji u svojoj ponudi ponude besplatnu isporuku materijala na lokacije naznačene u Članu V ovog poziva.

  LOKACIJA ADRESA CIJENA PREVOZA
1 SARAJEVO MARŠALA TITA BR.13  
2 SARAJEVO FERHADIJA BR.4  
3 SARAJEVO BRANISLAVA ĐURĐEVA BR.8  
4 ILIJAŠ 126. BRIGADE BR.58  
5 ILIDŽA DR. MUSTAFE PINTOLA BR.25  
6 SARAJEVO ZMAJA OD BOSNE BR.48  
7 BREZA BOSANSKA BB  
8 VISOKO MEHMEDA SKOPLJAKA BR.87  
9 MOSTAR MUSALA BR.4  
10 JABLANICA ŽELJEZNIČKA BB  
11 KONJIC ŠEHIDSKA BR. 2  
12 TEŠANJ OSMANA POBRIĆA BB  
13 JELAH HUSEIN KAPETANA GRADAŠČEVIĆA BB  
14 GRAČANICA ALIJE IZETBEGOVIĆA BR.30  
15 SREBRENIK MARŠALA TITA BR.49  
16 ZENICA MARŠALA TITA BR.28  
17 TRAVNIK ČABRUŠA BR.7  
18 BUGOJNO VRBAS NASELJE BB  
19 DONJI VAKUF 14. SEPTEMBRA BR.11  
20 STARI VITEZ BRANILACA STAROG VITEZA BB  
21 JAJCE HRVOJA VUKČIĆA HRVATINIĆA BB  
22 BIHAĆ TRG MARŠALA TITA BB  

VI - SPISAK MATERIJALA :

 

NAZIV ARTIKLA

GODIŠNJA KOLIČINA

1

ADING ROLA 1+0 57 mm (termalna)

60

2

ADING ROLNA 1+0  57 mm

1030

3

BUSILICA ZA PAPIR

20

4

CD -R

101

5

DATUMAR

18

6

DEKLAMERICA 

44

7

KALKULATOR (BATERIJSKI)

19

8

DOSTAVNA KNJIGA

3

9

DRZAC ZA SELOTEJP

1

10

FASCIKLA KARTONSKA

1254

11

FASCIKLA SA GUMOM

70

12

FASCIKLA SA MEHANIZMOM

206

13

FASCIKLE P.V.C. "U"

63889

14

FLOMASTER MARKER

110

15

FOLIJA ZA PLASTIFICIRANJE KARTICA

34

16

GUMICA ZA BRISANJE

10

17

HEFTARICA

43

18

HEMIJSKE OLOVKE

1905

19

HEMIJSKE OLOVKE ZA PULT

176

20

INDIGO A4  (KUTIJA 100 KOM)

1

21

JASTUCE ZA PECATE

146

22

KARTON DEPONOVANIH  POTPISA

1940

23

KARTON VB5 ZA AMANETNU POŠILJKU

3680

24

KESICE ZA NOVAC

34900

25

KLAMERICE ZA HEFTARICU

752

26

KNJIGA AMANETNIH POSILJKI A4

5

27

KNJIGA DNEVNIH IZVJESTAJA

3

28

KNJIGA PROTOKOLA

8

29

KOREKTURNI LAK

66

30

KOVERTA "L" PROZOR

11600

31

KOVERTA A3 VELIKA

120

32

KOVERTA A4 VELIKA

8125

33

KOVERTA A5 SREDNJA

8796

34

KOVERTA AMERIKAN

13105

35

KOVERTA B6

1000

36

KOVERTA BIJELA MALA

3150

37

KOVERTA LATEX

20

38

KOVERTA MALA ZUTA

340

39

KOVERTA PLAVA MALA

85

40

KUTIJA ZA SPAJALICE

2

41

LADICE P.V.C. ZA AKTE

24

42

MAKAZE

14

43

MINE ZA TEHNICKU OLOVKU

11

44

NALOG INTERNI ZA PRENOS

88

45

NALOG U.P.P. - VIRMAN

4403

46

NALOG VB1 ZA UPLATU

2234

47

NALOG VB2 ZA ISPLATU

3713

48

NALOG VB3 ZA KONVERZIJU VALUTA

1575

49

NALOG ZA DNEVNI OBRAČUN BLAGAJNE

330

50

NALOG ZA DNEVNI OBRAČUN TREZORA

40

51

NALOG ZA GOTOVINSKU ISPLATU

235

52

NALOG ZA GOTOVINSKU UPLATU

1913

53

NALOG ZA PRENOS

555

54

NALOG ZA PUTNIČKA VOZILA

7

55

NALOG ZA SLUZBENO PUTOVANJE

300

56

NALJEPNICE ZA REGISTRATORE

1160

57

OBRAZAC 1450 - A4

14

58

OMOTI ZA AKTE

1330

59

PAPIR ZA KOPIRANJE A3 (RIS)

8

60

PAPIR ZA KOPIRANJE A4 (RIS)

4845

61

PASICE ZA NOVAC

60000

62

POST IT - STIKERI

922

63

PRIJEMNA KNJIGA POSTE

26

64

REGISTRATOR A4 - SIROKI

2252

65

REGISTRATOR A4 - USKI

139

66

REGISTRATOR A5 - SIROKI

86

67

RIBON EPSON PLQ 20

50

68

SELOTEJP TRAKA (mala)

148

69

SPAJALICE ZA AKTE 26 mm (KUTIJA)

502

70

SPUZVICA - NAKVASNICA

32

71

TEHNICKA OLOVKA

10

72

TEKA A4 TVRDE KORICE

64

73

TINTA ZA PECAT

85

74

TINTNI VALJAK ZA KALKULATOR

5

75

TRAKA ZA KALKULATOR

16

76

ULOZAK ZA HEMIJSKE OLOVKE

164

VII

IZJAVA PONUĐAČA

Poštovani,

kao odgovor na Vaš zahtjev za učešće na Pozivu za  isporuku kancelarijskog i  štampanog materijala potvrđujemo da imamo namjeru da se prijavimo na objavljeni poziv.

Ovim izjavljujemo sljedeće:

1. Ova prijava se odnosi samo na ovaj poziv. Potvrđujemo da ne učestvujemo u nekoj drugoj prijavi za isti objavljeni poziv, bez obzira na oblik prijave (kao partner – uključujući vodećeg partnera – u konzorcijumu ili kao pojedinačni kandidat);

2. Prijava sadrži samo podatke koji se tiču resursa i iskustva našeg pravnog lica. Nismo ni u jednom od slučajeva koji nas isključuju iz učešća u tenderu, i to:

 • A) bankrotstvo, stečaj ili obustava rada,
 • B) predmet sudskog spora - nemamo dogovor i nismo u sličnim aranžmanima sa povjeriocima i nismo predmet takve procedure,
 • C) nije nam zabranjeno da učestvujemo u procesu nabavke u Bosni i Hercegovini na osnovu  prethodnih kršenja propisa uslijed prevara ili korupcije.

3. Odmah ćemo obavijestiti Banku o bilo kojoj promjeni u vezi sa gore navedenim okolnostima u bilo kom periodu realizacije ugovora;

4. U slučaju da dobijemo Ugovor, u potpunosti priznajemo i prihvatamo da Banka ima pravo da raskine Ugovor i da od nas povrati iznos bilo kog gubitka koji je proistekao iz tog raskida ako nudimo, ili pristajemo da nudimo bilo kakav poklon bilo kom licu na ime nagovaranja ili nagrade u ime nečega što je učinjeno ili nije učinjeno, tj. što se čini ili ne čini, a u vezi sa dobijanjem ugovora ili izvršenjem ugovora ili bilo kog drugog ugovora sa Bankom, ili na ime naklonosti/usluge ili nepružanja usluge bilo

kom licu koje je povezano sa Ugovorom, ili ako gore navedeno učini bilo koje lice zaposleno kod nas ili koje istupa u naše ime (sa ili bez znanja ugovarača);

5. Potvrđujemo pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da su podaci dati u

aplikaciji istiniti i tačni.

                                                                                                                                                                             

Potpis ovlaštenog lica                                                                                                                                           

                                                                                                                                       

Ime i prezime, pozicija ovlaštenog  lica                                                                                                                  

                                                                              
                                                           M.P.

 

VIII- PODNOŠENJE PONUDE:

Zatvorenu kovertu sa ponudom dostaviti na adresu:

Vakufska banka d.d.
Maršala Tita 13
Sarajevo

 

sa naznakom “Prijava na Poziv za nabavku kancelarijskog materijala“- ne otvarati“.

Rok za dostavu ponuda je 10.03.2016. do 16 sati.

Komisija za odabir najpovoljnijeg dobavljača se formira na dan nakon zadnjeg dana  datog  za dostavu ponuda.

Banka zadržava pravo da prihvati dostavljenu ponudu u cijelosti ili samo jedan njen dio.

Kontakt osoba :

Amer Kajtaz

Tel.280-136

Poziv u .docx formatu možete preuzeti OVDJE


JAVNI POZIV

za odobravanje kredita iz slobodnih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća – trajni, namjenski revolving fond – samo za područje Hercegovačko-neretvanske županije/kantona

 

 1. Kreditna sredstva su namijenjena za oživljavanje i razvoj privrede i poljoprivrede, prerađivačke industrije (obrada metala, kože, drveta, proizvodnja tekstilnih proizvoda) i finansiranje usluga. U svim projektima stimulisaće se izvoz, privredni razvoj, otvaranje novih radnih mjesta i općenito sigurnije zapošljavanje.
 2. Banka će odobravati kredite po određenim uslovima i u skladu sa vlastitim procedurama za upravljanje kreditnim rizikom.
 3. Kredite će moći koristiti: 
  a) pravno lice koje ima minimum 51% privatnog vlasništva,
  b) obrtnici - fizička lica u skladu sa Zakonom o obrtu, u skladu sa Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH (Službene novine Federacije BiH, br.70/08).
 4. Osnovni uslovi:
  a) da je sjedište tražioca kredita na području HNŽ/K,
  b) novoosnovano pravno lice ili obrtnici - fizička lica, u skladu sa Zakonom o obrtu;
  c) pravna lica i obrtnici - fizička lica, u skladu sa Zakonom o obrtu, koji u toku poslovanja u protekle tri godine nisu imali ostvaren gubitak i neizmirene obaveze prema Poreskoj upravi, UIO i banci (dostaviti potrebne potvrde)
  Kreditni uslovi:
  a) Pojedinačni iznos ne može biti veći od:
  -  150.000,00 KM, za pravna lica,
  - 30.000,00 KM za obrtnike - fizička lica, u skladu sa Zakonom o obrtu;
  b) Kamatna stopa fiksna: 4% na godišnjem nivou;
  c) Kamata za docnju: 50% uvećana od ugovorene;
  d) Rok otplate: maksimalno do šest godina za proizvodnju i tri godine za uslužne djelatnosti, uz grace period do jedne godine;
  e) Obezbjeđenje kredita: hipoteka, založno pravo, mjenica, žiranti, polisa osiguranja. U svim slučajevima obavezna mjenica; 
  f) Naknada Banke 1% jednokratno, najmanje 100,00 KM (izuzetno 50,00 KM), koja se naplaćuje unaprijed od korisnika kredita;
  g) Pravnom licu i obrtniku - fizička lica, u skladu sa Zakonom o obrtu, sa ostvarenim gubitkom u poslovanju, neizmirenim poreskim i PDV obavezama i neizmirenim obavezama po ostalim kreditnim zaduženjima ili garancijama neće se odobriti kredit;
  h) Prednost kod odobravanja kredita imaće: povratnici, demobilisani borci, član porodice poginulog borca i raseljena lica.
 5. Na osnovu uslova iz ovog Javnog poziva, pravna i obrtnici -fizička lica, u skladu sa Zakonom o obrtu, treba da podnesu Banci na razmatranje:
  - zahtjev za kredit,
  - investicioni program ili poslovni plan kojim se dokazuje opravdanost namjeravanog ulaganja,
  - rješenje o registraciji, ID i PDV broj,
  - izvještaj o poslovanju, ovjeren od nadležne institucije (bilans stanja i bilans uspjeha za protekle tri godine),
  - potvrdu Poreske uprave i UIO o izmirenim obavezama, potvrdu poslovne banke da ne posjeduje dug po ranije odobrenom kreditu ili garanciji i
  - ostalu dokumentaciju na zahtjev Banke.

       Traženu dokumentaciju dostaviti na adresu:

VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO

Musala 4, MOSTAR

Kontakt telefoni: 036/502-205 i 502-209

 

Javni poziv ostaje otvoren do 31.12.2016. godine. Komisija za vrednovanje i dodjelu kredita će podnesene zahtjeve razmatrati tokom godine, shodno pristizanju istih i raspoloživim sredstvima revolving fonda.


JAVNI POZIV

 

Tender za odabir dobavljača za potrebe osiguranja imovine i lica

 

Sarajevo, 14.12.2015. godine

 

PREDMET TENDERA

Ovim putem pozivaju se zainteresovani ponuđači da dostave ponude u zapečaćenim kovertama, u svrhu izbora najpovoljnije ponude za usluge osiguranja imovine i lica za potrebe Vakufske banke dd Sarajevo.
 

PRAVO UČEŠĆA NA TENDERU

Pravo učešća na tenderu imaju sva pravna lica registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet tendera.
 

SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora sadržavati sljedeće:

 • Naziv i adresu ponuđaca
 • Ovjerenu kopiju rjesenja o sudskoj registraciji
 • Ovjerenu kopiju uvjerenja o poreskoj registraciji
 • Referentnu listu
 • Ukupnu cijenu i rok plaćanja
   

KRITERIJUMI  ZA VREDNOVANJE NAJBOLJE PONUDE :

U postupku odabira najpovoljnijeg ponuđača, Komisija za nabavku će uzeti u obzir slijedeće kriterijume:

 • Kvalitet dostavljene ponude
 • Ponuđenu cijenu
 • Način i uslove plaćanja usluga
 • Referenc listu
 • Dosadašnju saradnju sa Vakufskom bankom d.d. Sarajevo
   

POTREBNE USLUGE

 • Osiguranje imovine (građevine,oprema,uređaji)
 • Osiguranje novca u manipulaciji i transportu
 • Osiguranje radnika
   

PODNOŠENJE PONUDA

Zapečaćene ponude sa naznačenom punom adresom ponuđaca dostaviti,putem poste ili direktno u prostorije Banke,na adresu Maršala Tita 13 Sarajevo, sa naznakom “NE OTVARATI- PONUDA PO TENDERU ZA OSIGURANJE IMOVINE I LICA.

PRISTUP INFORMACIJAMA

Zainteresovani ponuđači mogu dobiti sve dodatne informacije o traženim uslugama i preuzeti podatke o obimu traženih usluga putem maila amerk@vakuba.ba ili putem telefona 033/280-136.
 

TROŠKOVI PONUDE

Naručilac ne snosi nikakve troškove učešća ponuđača u postupku tendera, te zadržava pravo prihvatiti ponudu, u potpunosti odbiti ponudu, tražiti dodatne ponude od ponuđača, poništiti tender bez obrazloženja ponuđačima i za to ne snosi nikakvu odgovornost.
 

OTVARANJE PONUDA

Otvaranje ponuda nije javno. Isto će izvršiti komisija imenovana u skladu sa Procedurom nabavke u Vakufskoj banci dd, predložiti najpovoljnijeg ponuđača, te nakon donošenja odluke od strane Uprave Banke, obavjestiti sve ponuđače o izboru najpovoljnije ponude.
 

ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objavljivanja javnog poziva.
 

ADRESA ZA DOSTAVU PONUDA

VAKUFSKA BANKA DD

Maršala Tita 13

71000 Sarajevo
 

KONTAKT OSOBA U BANCI

Amer Kajtaz

Tel.033/280-136

amerk@vakuba.ba

 


 

JAVNI POZIV

 

Tender za odabir dobavljača za potrebe tehničke i fizičke zaštite i transporta novca

 

Sarajevo, 22.09.2015. godine

 

PREDMET TENDERA

 

Ovim putem se pozivaju zainteresovani ponuđači da dostave ponude za usluge tehničke i fizičke zaštite u zapečaćenim kovertama, u svrhu izbora najpovoljnijeg ponuđača za potrebe Vakufske banke dd Sarajevo.

 

PRAVO UČEŠĆA NA TENDERU

 

Pravo učešća na tenderu imaju sva pravna lica registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet tendera.

 

SADRŽAJ PONUDE

 

Ponuda mora sadržavati sljedeće:

 

 • naziv i adresu ponuđača,
 • ovjerenu kopiju riješenja o sudskoj registraciji,
 • ovjerenu kopiju uvjerenja o poreskoj registraciji,
 • referentnu listu,
 • ukupnu cijenu ponude i rok plaćanja.

 

KRITERIJI  ZA VREDNOVANJE NAJBOLJE PONUDE:

 

U postupku odabira najpovoljnijeg ponuđača, Komisija za nabavku će u obzir uzeti slijedeće kriterije:

 

 • kvalitet dostavljene ponude,
 • ponuđenu cijenu,
 • način i uslove plaćanja usluga,
 • referennu listu,
 • otkupnu cijenu za sigurnosne kabine i tehničku opremu.

 

POTREBNE USLUGE

 

 • TRANSPORT NOVCA:

 

U okviru ponude potrebno dostaviti:

 

 1. Posebno odobrenje Federalnog MUP-a za prevoz i transport novca (sl.list 78/08 i 67/13 );
 2. Policu profesionalne odgovornosti (minimalni limit pokrića KM 2.000.000,00);
 3. Listu blindiranih vozila (navesti osnovne podatke o vozilima) u vlasništvu ponuđača, a koji posjeduje posebno odobrenje u skladu sa članom 15. Uredbe o mjerama zaštite finansijskih institucija;
 4. Izjavu o posjedovanju i korištenju spremnika  sa elektro-hemijskom zaštitom za prenos i prevoz gotovog novca,dragocijenosti i vrijedonosnih papira (navesti vrstu i tip).
 5. Cijenu transporta (loko, vanjski, intervencija) po pređenom kilometru sa uključenim PDV-om.

 

 • FIZIČKA ZAŠTITA

 

U okviru ponude potrebno dostaviti:

 

 1. Osnovno odobrenje Kantonalnog MUP-a, te posebno odobrenje Federalnog MUP-a (sl.list 78/08 i 67/13);
 2. Policu profesionalne odgovornosti (minimalni limit pokrića KM 3.000.000,00);
 3. Dokaz da angažovani zaštitari imaju  minimalno jednu godinu radnog iskustva na    poslovima

zaštite poslovnica Banke;

 1. Cijenu usluge fizičke zaštite po radnom satu sa uključenim PDV-om,i otkupnu cijenu sigurnosnih kabina (27) sa uključenim PDV-om.

 

 

 • TEHNIČKA ZAŠTITA

 

U okviru ponude potrebno dostaviti:

 

 1. Osnovno odobrenje kantonalnog MUP-a i posebno odobrenje F.MUP-a (sl.list 78/08 i 67/13);
 2. Polica profesionalne odgovornosti (minimalni limit pokrića KM 1.000.000,00).

 

Potrebno ponuditi:

 

 • cijenu usluge monitoringa i intervencije za  poslovnice u kojima se obavlja promet gotovim novcem, sa redovnim (zakonski obaveznim) i vanrednim servisima tehničke opreme (ukupno 22 ) sa uključenim PDV-om,
 • cijenu usluge monitoringa i intervencije za objekte u kojima se ne obavlja promet gotovim novcem (ukupno 3), sa uključenim PDV-om,
 • cijenu usluge monitoringa i intervencije za eksterne bankomate (ukupno četiri (4)) sa uključenim PDV-om,
 • otkupnu cijenu instalirane opreme tehničke zaštite: protuprovala, protuprepad, vatro dojava, video nadzor sa uključenim PDV-om.

 

DOSTAVLJANJE PONUDA

 

Zapečaćene ponude sa naznačenom punom adresom ponuđača dostaviti putem pošte ili direktno u prostorije Banke,na adresu Maršala Tita br. 13 Sarajevo, sa naznakom “NE OTVARATI - PONUDA PO TENDERU ZA USLUGE TEHNIČKE I FIZIČKE ZAŠTITE I TRANSPORTA NOVCA.

 

PRISTUP INFORMACIJAMA

 

Zainteresovani ponuđači sve dodatne informacije o traženim uslugama mogu dobiti putem maila amerk@vakuba.ba ili putem telefona 033/280-136.

 

TROŠKOVI PONUDE

 

Naručilac ne snosi nikakve troškove učešća ponuđača u postupku tendera, te zadržava pravo:

 

 • prihvatiti ponudu,
 • u potpunosti odbiti ponudu,
 • tražiti dodatne ponude od ponuđača,
 • poništiti tender bez obrazloženja ponuđačima i za to ne snosi nikakvu odgovornost.

 

OTVARANJE PONUDA

 

Otvaranje ponuda nije javno. Navedeno će izvršiti komisija imenovana u skladu sa Internim aktima Vakufske banke dd Sarajevo, predložiti najpovoljnijeg ponuđača, te nakon donošenja Odluke od strane Uprave Banke, obavjestiti sve ponuđače o izboru najpovoljnije ponude.

 

ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

 

Rok za podnošenje ponuda je 10 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

 

ADRESA ZA DOSTAVU PONUDA

 

VAKUFSKA BANKA DD

Maršala Tita 13

71000 Sarajevo

 

KONTAKT OSOBA U BANCI

 

Amer Kajtaz

Tel.033/280-136

amerk@vakuba.ba

 

Vakufska banka d.d. Sarajevo

 

 


 

 

 

27.07.2015.godine

TENDER ZA IZRADU I IMPLEMENTACIJU IDEJNOG RJEŠENJA ZA OPREMANJE SERVER SOBE, PO PRINCIPU KLJUČ U RUKE

PREDMET TENDERA

Ovim putem se pozivaju svi zainteresovani ponuđači da dostave ponude u zapečaćenim kovertama, u svrhu izbora najpovoljnije ponude za izradu i implementaciju idejnog rješenja zaizgradnju/rekonstrukciju server sobe.

PRAVO UČEŠĆA NA TENDERU

Pravo učešća na tenderu imaju sva pravna lica registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet tendera.

SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora sadržavati sljedeće:

Naziv i adresu ponuđača
Ovjerenu kopiju rješenja o sudskoj registraciji
Ovjerenu kopiju uvjerenja o poreskoj registraciji
Referentnu listu do sada obavljenih istih poslova, po principu ključ u ruke, sa slikama (po mogućnosti)
Rok za isporuku i montažu
Originalne ponude sa sveukupnom cijenom i načinom plaćanja
Opise i fotografije svih proizvoda i rješenja, te navesti njihove karakteristike

Banka može tražiti da ponuđač izvrši prezentaciju svog idejnog rješenja i proizvoda.

KRITERIJ ZA VREDNOVANJE NAJBOLJE PONUDE ĆE BITI:

U postupku odabira najpovoljnijeg ponuđača, Komisija za nabavku stalnih sredstava će uzeti u obzir sljedeće kriterije:

Kvalitet idejnog rješenja
Cijena
Način i uslovi plaćanja
Rok isporuke
Preferira se izbor domaćeg ponuđača
Prednost imaju ponuđači koji dostave reference i dokaz o uredno realizovanim ugovorima o izgradnji / rekonstrukciji server soba i opreme po principu ključ – u – ruke, kao i sličnih projekata

TEHNIČKA KARAKTERISTIKA RJEŠENJA

Potrebno je ponuditi idejno rješenje opremanja server sobe u kojoj je namjenjeno smještanje informatičke opreme, koje će kao minimum obezbjediti fizičku sigurnost prostorije, održavanje optimalne temperature u prostoriji i sistem tehničke zaštite (video nadzor, sistem protivprovale, sistem vatrodojave, sistem nadzora parametara okoline i sistem stabilnog gašenja požara), te rješenje sistema besprekidnog i rezervnog napajanja za server sobu i kritične potrošače unutar zgrade Banke.

Idejno rješenje treba kao minimum da sadrži sljedeće komponente:

Postavljanje podignutog antistatik poda namjenjenog za server sobe, sa certifikatom
Postavljanje protivprovalnih i protivpožarnih vrata
Ugradnja odgovarajuće rasvjete
Sistem klimatizacije (obavezan sistem redundancije)
Infrastrukturno kabliranje
Sistem protivprovale
Sistem videonadzora
Sistem stabilnog gašenja požara
Sistem neprekidnog napajanja
Sistem rezervnog napajanja
Odvojen sistem elektroinstalacija

Ponuđač treba biti u mogućnosti implementirati kompletno idejno rješenje po sistemu ključ – u – ruke, što obuhvata:

Nabavku, isporuku i ugradnju svih predloženih komponenti idejnog rješenja
Izvođenje pratećih građevinsko zanatskih radova
Izrada upustava i obuka zaposlenika Banke za upravljanje komponentama rješenja (u slučaju vanrednih i redovnih okolnosti)
Izradu i dostavu potrebne atestne dokumentacije za sve ugrađene materijale i opremu
Izvođenje provjere pregledom i ispitivanjem izvedenih instalacija u skladu sa propisima
Puštanje sistema u rad

PODNOŠENJE PONUDA

Zapečaćene ponude sa naznačenom punom adresom ponuđača dostaviti,putem pošte ili direktno u prostorije Banke na adresu Maršala Tita 13 Sarajevo, sa naznakom “NE OTVARATI- PONUDA PO TENDERU ZA OPREMANJE SERVER SOBE“.

TENDERSKA DOKUMENTACIJA

U roku od 21 dana od dana objavljivanja tendera, zainteresovani ponuđači mogu doći u prostorije Banke u periodu od 8:00 do 14:00 sati, kako bi izvršili analizu dokumentacije, objekta i postojećeg stanja,obavezno uz prethodnu najavu i dogovor sa kontakt osobom iz Banke.

TROŠKOVI PONUDE

Naručilac ne snosi nikakve troškove učešća ponuđača u postupku tendera, te zadržava pravo prihvatiti ponudu, u potpunosti odbiti ponudu, tražiti dodatne ponude od ponuđača, poništiti tender bez obrazloženja ponuđačima i za to ne snosi nikakvu odgovornost.

OTVARANJE PONUDA

Otvaranje ponuda nije javno. Isto će izvršiti komisija imenovana u skladu sa Procedurom nabavke u Vakufskoj banci dd, predložiti najpovoljnijeg ponuđača, te nakon donošenja odluke od strane Uprave Banke,obavijestiti sve ponuđače o izboru najpovoljnije ponude.

ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Rok za podnošenje ponuda je 21 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

ADRESA ZA DOSTAVU PONUDA

VAKUFSKA BANKA DD

Maršala Tita 13

71000 Sarajevo

KONTAKT OSOBA U BANCI

Fa