Okvirni kredit

Okvirni kredit

Iznos kredita

Maksimalni iznos kredita u zavisnosti od zahtjeva klijenta, ponuđenim instrumentima obezbjeđenja i ostalim pokazateljima prema odluci Banke.

Rok kredita

Od 12 do 120 mjeseci.

Naknade

Prema Odluci o Tarifi naknada za poslove koje obavlja Vakufska banka dd    Sarajevo

Kamata

Prema Odluci o kamatama za poslove koje obavlja Vakufske banke dd Sarajevo

Korištenje okvirne linije

Strukture finansijske podrške je promjenljiva kategorija, tako da Klijent unutar odobrene finansijske podrške  može koristiti sljedeće proizvode Banke

  • Kredite – kratkoročne i/ili dugugoročne anuitetni/revolving/serijski/ročni/;
  • Prekoračenje po transakcionom računu - Overdraft
  • Garancije – garancija za ozbiljnost i osiguranje ponude, garancija za dobro izvršenje posla, platežna garancija, avansna garancija i carinska garancija;
  • Akreditivi
  • Limiti po Visa Bussines kartici