Garancije

Banka svojim klijentima odobrava sve vrste garancija na iznos i rok ovisno o potrebi klijenta i njegovom bonitetu i kreditnoj historiji.

Garancije

Bankovne garancije izdate kao pokriće kako domaćih tako i prekograničnih transakcija, uz slijedeće vrste garancija:

  • Platežna garancija
  • Konfirmirana platežna garancija
  • Garancija za dobro izvršenje posla
  • Carinska garancija
  • Avansna garancija
  • Ponudbena garancija

Valuta

Ovisno o Zahtjevu klijenta i pratećoj dokumentaciji

Rok

Ovisno o Zahtjevu klijenta i pratećoj dokumentaciji

Iznos

U zavisnosti od vrste garancije i transakcije za koju se obezbjeđuje pokriće

Naknade

Prema važećoj Odluci o Tarifi naknada za poslove koje obavlja Vakufska banka dd Sarajevo.

Dokumenti koji se zahtijevaju od klijenata

Prema Proceduri za odobravanje kredita pravnim licima