Odluka o sazivanju XVIII redovne sjednice Skupštine dioničara Vakufske banke d.d. Sarajevo

Sjednica će se održati dana 12.06.2020. godine (petak) u Sarajevu, u prostorijama Vakufske banke d.d. Sarajevo, Maršala Tita 13 (drugi sprat), sa početkom u  11,00 sati.

Za sjednicu se predlaže slijedeći Dnevni red:

Izbor radnih tijela:

Predsjedavajućeg Skupštine;

zapisničara i dva (2) ovjerivača Zapisnika;

Usvajanje Zapisnika sa VI vanredne sjednice Skupštine dioničara Vakufske banke dd Sarajevo održane dana 25.02.2020. godine;

3.  Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja Nadzornog odbora o poslovanju Vakufske   banke d.d. Sarajevo za 2019. godinu, koji uključuje:

(3.1)     Finansijski izvještaji za godinu koja je završila 31. decembra 2019. godine, pripremljeni u     skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i Izvještaj nezavisnog     revizora RSM BiH  d.o.o. Sarajevo;

(3.2)    Godišnji izvještaj Uprave Banke o poslovanju Vakufske banke d.d. Sarajevo za period 01.01.-     31.12.2019. godine;

(3.3)    Izvještaj o radu interne revizije za 2019. godinu;

(3.4)    Izvještaj o radu Nadzornog odbora za period 01.06.2019.-01.06.2020. godine sa procjenom i      samoprocjenom rada Nadzornog odbora;

(3.5)     Izvještaj o radu Odbora za reviziju za 2019. godinu;

(3.6)      Plan poslovanja za 2020. godinu;

4.   Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2019. godinu;

5.   Razmatranje i usvajanje Strategije banke za period 2020.- 2023. godine;

6.   Razmatranje i usvajanje Plana za upravljanje kapitalom za period 2020-2023. godine;

7.    Razmatranje i odobravanje prijedloga za:

odobrenje Ponude i zaključenje Ugovora sa  Asseco doo Sarajevo;

odobrenje zaključenja Aneksa br 1.Ugovora o održavanju i podrške BI Sistema.

Odbor za glasanje se imenuje u sastavu: Selma Brdar, predsjednik, Mirsad Krivić, član, Merima Poturak, član i Hava Čorbo, član.

U skladu sa članom 43 Zakona o bankama, pravo glasa na Skupštini ima dioničar koji je na listi dioničara u Registru vrijednosnih papira Federacije BiH bio upisan 30 dana prije datuma održavanja Skupštine.

U skladu sa članom 231 Zakona o privrednim društvima, dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predložiti pitanja i prijedloge odluka za uvrštavanje na Dnevni red naredne Skupštine dioničara, u svako doba prije objavljivanja obavještenja o održavanju Skupštine, kao i na izmjenu Dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine koja je sazvana, najkasnije osam (8) dana od dana objavljivanja obavještenja o održavanju Skupštine dioničara.

Dioničar ima pravo na učešće u radu i odlučivanju Skupštine dioničara, lično ili putem punomoćnika, a isto lice može biti punomoćnik više dioničara.

Popunjeno i ovjereno u skladu sa Zakonom Ovlaštenje za predstavnika na ovoj sjednici Skupštine dioničara potrebno je predati najkasnije pola sata prije početka sjednice Skupštine, kada će biti uručeni glasački listići. Glasanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora ZA ili PROTIV prijedloga odluke.

Dioničari ili njihovi punomoćnici mogu izvršiti uvid u dokumentaciju koja se odnosi na predloženi Dnevni red svakim radnim danom u sjedištu Banke, ulica Maršala Tita br.13 u vremenu od 08,00 do 16,00 sati od dana objavljivanja obavještena o sazivanju Skupšine.

Broj: 1649/2020

                  Predsjednik Nadzornog odbora

                         Almir Jazvin