Obavještenje o sazivanju VII vanredne sjednice Skupštine dioničara Vakufske banke d.d. Sarajevo

 

Na osnovu članova 43. Zakona o bankama („Službene novine Federacije BiH“, broj: 27/17), a u vezi sa članom 230. Zakona o privrednim društvima FBiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 81/15), kao i člana 70., stav 1. tačka a. Statuta Vakufske banke d.d. Sarajevo, te Odluke Nadzornog odbora Banke o sazivanju VII vanredne sjednice Skupštine dioničara Vakufske banke d.d. Sarajevo Broj: 1895/2021 od 31.05.2021. godine, objavljuje se sljedeće:          

 

O B A V J E Š T E NJ E

O SAZIVANJU VII VANREDNE  SJEDNICE SKUPŠTINE DIONIČARA 

VAKUFSKE BANKE DD SARAJEVO

 

Skupština dioničara Vakufske banke d.d. Sarajevo saziva se za srijedu, 16.06.2021. godine, sa početkom u 11,00 sati. Zasjedanje Skupštine Banke održat će se u Sarajevu, na adresi Trg međunarodnog prijateljstva 25.

 

Za sjednicu Skupštine dioničara Vakufske banke d.d. Sarajevo se predlaže sljedeći:

 

DNEVNI RED

 

  1. Izbor radnih tijela:
  1. Predsjedavajućeg Skupštine;
  2. Zapisničara i dva (2) ovjerivača Zapisnika;
  1. Usvajanje Zapisnika sa XX sjednice Skupštine dioničara Vakufske banke dd Sarajevo održane

dana 25.03.2021. godine;

      3.    Donošenje Odluke o usvajanju dodatka I na Ugovor o pružanju profesionalnih/savjetodavnih                               usluga pri procesu pripajanja sa KPMG Tax&Advisory BH d.o.o.;

4.    Donošenje Odluke o usvajanju  Strategije banke za period 2021. - 2024. godine;

5.    Donošenje Odluke o usvajanju  Plana za upravljanje kapitalom za period 2021 - 2024. godine;

  1. eksternog revizora PricewaterhousCoopers o reviziji

informacionog sistema Vakufske banke dd Sarajevo za 2020. godinu;

7.    Donošenje Odluke o usvajanju  Izvještaja o ugovorima zaključenim između Banke i lica u

       posebnom  odnosu sa Bankom  na 31.12.2020. godine;

8.    Donošenje Odluke o prihvatanju godišnje procjene članova Nadzornog odbora i Nadzornog

       odbora kao cjeline za 2020. godinu.

 

 

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa imaju pravo predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedlog odluka Skupštine Banke najkasnije 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja.

 

Pravo odlučivanja na Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

 

Vanredna Skupština dioničara se može održati samo u slučaju da su dioničari ili punomoćnici dioničara koji imaju 50% ukupnih dionica sa pravom glasa prisutni i da su u mogućnosti da glasaju. Bilo koji korak poduzet na vanrednoj Skupštini mora biti odobren od dvije trećine zastupljenih dionica.

 

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine daje se u obliku ovjerene pisane izjave, potpisane od strane dioničara – vlastodavca i punomoćnika. Ovjera potpisa vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuje ovjera potpisa.

 

Punomoć se dostavlja lično, poštanskom pošiljkom na adresu: Vakufska banka dd Sarajevo, ul. Maršala Tita br. 13, 71000 Sarajevo, putem faksa broj: +387 33 226 381 ili  na e-mail adresu: info@vakuba.ba. Ukoliko nije dostavljen original, punomoćnik je dužan predati original punomoći Odboru za glasanje na samoj Skupštini. Odbor za glasanje za VII vanrednu sjednicu Skupštine Banke imenovan je Odlukom Nadzornog odbora Banke.

 

Registracija prijavljenih dioničara i podjela materijala za glasanje vršiće se na dan održavanja Skupštine na adresi Trg međunarodnog prijateljstva 25, u Sarajevu u vremenu od 10:00 do 11:00 sati.

 

Obavještavaju se dioničari da imaju pravo od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine, izvršiti uvid u sve isprave i materijale koji se odnose na prijedlog odluka uvrštenih u dnevni red Skupštine, kao i sve akte u skladu sa odredbama Zakona o bankama Federacije BiH i Zakona o privrednim društvima Federacije BiH. Punomoćnici dioničara su dužni prilikom uvida u materijal za Skupštinu dati na uvid urednu punomoć. Uvid u materijale može se izvršiti u sjedištu Banke Maršala Tita br.13 u Sarajevu, u vremenu od 08:00 do 16:00 sati, svakog radnog dana, počev od dana objavljivanja ovog obavještenja.

 

 

                                                                                                             

Broj: 1895-2/2021                                                                                Predsjednik Nadzornog odbora

                                                                                                           Almir Jazvin