Obavještenje o postupanju Vakufske banke d.d. Sarajevo sa neaktivnim računima fizičkih lica

Poštovani klijenti,

Zahvaljujemo na povjerenju koje ste nam ukazali koristeći usluge Vakufske banke d.d. Sarajevo.

U skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima, želimo Vas upoznati s postupanjem Vakufske banke d.d. Sarajevo sa neaktivnim računima fizičkih lica.

Neaktivnim računom smatra se račun na kojem nije bilo aktivnosti deponovanja ili povlačenja sredstava sa računa, iniciranih od strane vlasnika računa, zakonskog zastupnika ili druge ovlaštene osobe u posljednjih 12 mjeseci od dana posljednje transakcije.

Banka je u obvezi onemogućiti transakcije po neaktivnom računu, što će dovesti do nemogućnosti korištenje platnih kartica i elektronskih usluga vezanih za taj račun.

Po neaktivnom računu Banka obračunava i naplaćuje naknadu za vođenje računa kao da je aktivan, sve dok na njemu ima sredstava.

Za aktivaciju neaktivnog računa potrebno je da se u roku od 15 dana javite u matičnu poslovnicu Vakufske banke d.d. Sarajevo, ažurirate dokumentaciju i provedete transakciju po neaktivnom računu (uplata, isplata ili prijenos).

Nakon isteka navedenog roka, u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima, Banka će pristupiti gašenju neaktivnih računa.

Ako trenutno nemate potrebu za korištenjem računa otvorenog u Vakufskoj banci d.d. Sarajevo, niste u obvezi izvršiti aktiviranje istoga. U tom slučaju, u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima, Banka će pristupiti gašenju neaktivnog računa.

Na linku dostavljamo listu neaktivnih računa zaključno sa danom 03.07.2021. godine - http://vakuba.ba/userfiles/userfiles/file/neaktivni.pdf