JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U EMISIJI PRIORITETNIH NEKUMULATIVNIH DIONICA VAKUFSKE BANKE DD SARAJEVO JAVNOM PONUDOM

Na osnovu Člana 36. Zakona o tržištu vrijednosnih papira („Službene novine Federacije BiH“, brojevi 85/08,109/12,103/14 i 86/15), Pravilnika o emisiji vrijednosnih papira („Službene novine Federacije BiH“, brojevi 18/09, 87/10, 112/12 i 103/14), te Odluke o emisiji prioritetnih nekumulativnih dionica Vakufske banke d.d. Sarajevo Javnom ponudom broj: SK-677/2017 (u daljem tekstu: Odluka), Vakufska banka d.d. Sarajevo objavljuje:

 

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE

U EMISIJI PRIORITETNIH NEKUMULATIVNIH DIONICA VAKUFSKE BANKE DD SARAJEVO JAVNOM PONUDOM

 

Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH je dana 15.02.2017. godine donijela Rješenje broj 03/1-19-26/17, kojim se Vakufskoj banci d.d. Sarajevo odobrava emisija prioritetnih nekumulativnih dionica Javnom ponudom.

 

Vakufska banka d.d. Sarajevo je za ovu emisiju dionica dobila saglasnost Agencije za bankarstvo Federacije BiH Rješenjem broj 04-3-409-1/17.

 

Banka upućuje poziv svim zainteresovanim domaćim i stranim investitorima, pravnim i fizičkim licima za upis i uplatu prioritetnih nekumulativnih dionica, koje se emituju Javnom ponudom, pod uslovima utvrđenim Odlukom Skupštine dioničara broj SK-677/2017 i Prospektom javne emisije prioritetnih nekumulativnih dionica Vakufske banke d.d. Sarajevo.

 

Podaci o vrijednosnim papirima koji su predmet emisije i načinu emisije:

 

  • Nominalna vrijednost ukupne emisije iznosi: 6.000.000,00 KM (šest miliona konvertibilnih maraka i 00/100);
  • Nominalna vrijednost dionice: 37,50 KM (trideset sedam konvertibilnih maraka i 50/100);
  • Broj emitovanih dionica: 160.000  (stotinu šezdeset hiljada) dionica;
  • Prodajna cijena po dionici: 37,50 KM (trideset sedam konvertibilnih maraka i 50/100);
  • Procenat uspješnosti emisije je 90% ukupnog broja ponuđenih dionica;
  • Period trajanja emisije: od 03.03.2017. do 03.04.2017. godine do 16:00 sati;
  • Osnovna prava vlasnika prioritetnih nekumulativnih dionica su definisana Odlukom i Prospektom ove emisije.

 

Banka depozitar u ovoj emisiji dionica je Raiffeisen bank d.d. BiH.

 

Potencijalni investitori se mogu obratiti Banci depozitaru na adresu: Zmaja od Bosne b.b., sprat VIII, kontakt osoba Dragomir Grgić, 71 000 Sarajevo, tel.: +387 33 287 126, fax: +387 33 287 272, e-mail: dragomir.grgic@raiffeisengroup.ba, web: www.raiffeisenbank.ba.

 

Upis dionica kupci će vršiti ispunjavanjem Izjave o upisu u tri primjerka, lično ili preko punomoćnika (ovjerena punomoć u opštini) za fizička lica, odnosno zakonskog zastupnika za pravna lica, uz priloženu punomoć kod Banke depozitara.

 

Investitori koji su upisani u Registar vrijednosnih papira Federacije BiH, kao vlasnici dionica Vakufske banke d.d. Sarajevo, uz popunjenu Izjavu za upis, dužni su priložiti kopiju identifikacionog dokumenta za fizičko lice, a za pravno lice kopiju Rješenja o upisu u registar Suda, ne stariju od tri mjeseca, te original dati na uvid osobi kod depozitara zaduženoj za upis dionica.

 

Upisnik, fizičko lice (novi dioničar), obavezan je Banci depozitaru priložiti ovjerenu kopiju identifikacionog dokumenta i CIPS - potvrde mjesta prebivališta.

 

Upisnik, pravno lice (novi dioničar), obavezan je Banci depozitaru priložiti ovjerenu kopiju Rješenja o upisu u registar Suda, ne stariju od tri mjeseca i ovjerenu kopiju  identifikacionog dokumenta zakonskog zastupnika.  

Obrazac Izjave za upis potencijalni investitori mogu preuzeti na web stranici Banke depozitara www.raiffeisenbank.ba.

 

Uplata za dionice ove emisije vrši se u novcu na račun broj 1610000000000011, sa pozivom na broj 050000143-3, otvoren kod Banke depozitara Raiffeisen bank d.d. BiH.

 

Svrha uplate - Uplata za prioritetne nekumulativne dionice Vakufske banke d.d. Sarajevo.

 

Dionice Banke se emituju Javnom ponudom i sadrže pravo preče kupovine za postojeće dioničare.

 

Po objavljivanju ovog Javnog poziva, dioničari će moći iskoristiti svoje pravo preče kupovine u prvih sedam (7) dana od početka emisije.

 

Po isteku ovog perioda, svi zainteresovani investitori i/ili postojeći dioničari mogu kupovati dionice bez ograničenja i najave. Svi upisi i uplate dionica lica koja nemaju pravo preče kupovine biće punovažni samo u mjeri u kojoj budu postojale dionice ove emisije, koje nisu upisane i uplaćene po osnovu prava preče kupovine do iznosa koji je predviđen Odlukom o emisiji.

 

Dionice koje su upisane i uplaćene poslije korištenja prava preče kupovine biće priznate prema redoslijedu upisa kod Banke depozitara.

 

Prospekt ove emisije dionica je objavljen na web stranici Banke www.vakuba.ba, a isti se može preuzeti u prostorijama Vakufske banke d.d. Sarajevo i na mjestu za upis u Banci depozitaru Raiffeisen bank d.d. BiH.

 

Kontakt osobe za dodatne informacije u Emitentu su:

 

Selma Brdar - Sekretar Banke, telefon +387 33 280 128,

Hava Čorbo - Sektor upravljanja sredstvima, telefon +387 33 280 120.

 

 

 

Vakufska banka d.d. Sarajevo