ODLUKA o sazivanju III vanredne sjednice Skupštine dioničara Vakufske banke d.d. Sarajevo

Na osnovu Člana 78., stav 1. tačka 14., Statuta Vakufske banke d.d. Sarajevo, Nadzorni odbor na 7. (15-15 SK) sjednici, održanoj dana 09.04.2018. godine, donio je

 

ODLUKU

 o sazivanju III vanredne sjednice Skupštine dioničara Vakufske banke d.d. Sarajevo

 

Sjednica će se održati dana 25.04.2018. godine (srijeda) u Sarajevu, u prostorijama Vakufske banke d.d. Sarajevo, Maršala Tita 13 (drugi sprat), sa početkom u 11.00 sati.

 

Za sjednicu se predlaže slijedeći Dnevni red:

 

1.         Izbor radnih tijela:

a) Predsjedavajućeg Skupštine,
b) zapisničara i dva (2) ovjerivača Zapisnika;

2.         Usvajanje Zapisnika sa XV sjednice Skupštine dioničara Vakufske banke d.d. Sarajevo, održane dana 28.09.2017. godine;

3.         Razmatranje i usvajanje Strategije Banke 2018. – 2020. godine;

4.         Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za 2018. godinu;

5.         Razmatranje i usvajanje Plana za održavanje adekvatnosti kapitala za period 2018 - 2020. godine;

6.         Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nadzornog odbora o kretanju stope adekvatnosti kapitala sukladno Rješenju FBA o izdavanju Rješenja broj: 04-2-2-2738-3/17 od 16.02.2018. godine;

7.         Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za obavljanje godišnje eksterne revizije informacionog sistema Vakufske banke dd Sarajevo za trogodišnji period (2017. – 2019. godina);

8.         Razmatranje i usvajanje Politike za izbor i procjenu ispunjenja uslova za članove Nadzornog odbora Vakufske banke d.d. Sarajevo sa procedurom za procjenu;

9.         Razmatranje i usvajanje Politike za samoprocjenu rada članova Nadzornog odbora Vakufske banke d.d. Sarajevo sa procedurom za samoprocjenu.

 

Odbor za glasanje se imenuje u sastavu: Selma Brdar, predsjednik, Hava Čorbo, član, Merima Poturak, član i Senada Hiroš, član.

 

U skladu sa Članom 44. Zakona o bankama, pravo odlučivanja na vanrednoj Skupštini ima dioničar koji se na Listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira Federacije BiH nalazio 30 dana prije datuma održavanja vanredne Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

 

U skladu sa Članom 231. Zakona o privrednim društvima, dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predložiti pitanja i prijedloge odluka za uvrštavanje na Dnevni red naredne Skupštine dioničara, u svako doba prije objavljivanja obavještenja o održavanju Skupštine, kao i na izmjenu Dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine koja je sazvana, najkasnije osam (8) dana od dana objavljivanja obavještenja o održavanju Skupštine dioničara.

 

Dioničar ima pravo na učešće u radu i odlučivanju Skupštine dioničara, lično ili putem punomoćnika, a isto lice može biti punomoćnik više dioničara.

 

Popunjeno i ovjereno Ovlaštenje za predstavnika na ovoj sjednici Skupštine dioničara potrebno je predati najkasnije pola sata prije početka sjednice Skupštine, kada će biti uručeni materijali i glasački listići. Glasanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora ZA ili PROTIV prijedloga odluke.

 

Dioničari ili njihovi punomoćnici mogu izvršiti uvid u dokumentaciju koja se odnosi na predloženi Dnevni red svakim radnim danom u prostorijama Banke.

 

                                                                                                               Predsjednik Nadzornog odbora

                                                                                                                  Edin Mulahasanović