ZAHTJEV ZA ODOBRENJE PRIVREMENIH MJERA ZA OLAKŠAVANJE SERVISIRANJA OBAVEZA PREMA BANCI, A UZROKOVANIH POJAVOM VIRUSNOG OBOLJENJA „COVID-19“ – Pravna lica

U slučaju da želite da se moratorijum sprovede samo za određene kreditne aranžmane molimo Vas da navedete kao neophodan podatak broj kredita ili kreditne partije za koju se prihvata moratorijum.

Broj partije
Rok moratorija u mjesecima
+

Saglasnost*
Ovim putem, Vakufsku Banku d.d., Sarajevo kao davaoca kredita, obavještavam da želim da ostvarim svoje pravo na moratorijum na otplatu kredita, po naprijed navedenim kreditima, u rokovima i na način propisan Odlukom o privremenim mjerama banaka i nedepozitnih finansijskih institucija za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem COVID-19 Agencije za bankarstvo FBiH. Obavještenje o prihvatanju moratorijuma smatra se punovažnim i bez svojeručnog potpisa i pečata. Podaci se mogu koristiti u periodu koji je Banci potreban da zahtjev obradi.