Poziv dobavljačima osiguranja imovine, novca i lica u 2017. godini

Vakufska banka d.d. Sarajevo

Služba logistika i nabavka

Maršala Tita 13

71 000 Sarajevo

 

Kontakt osoba za Poziv:

Almir Lutvica

Tel: +387 33 280 113

Fax: +387 33 280 193

E-mail:almirl@vakuba.b

 

 

 

 

Poziv

dobavljačima osiguranja imovine, novca i lica u 2017. godini

za dostavljanje Ponude

 

 

 

Sarajevo, 07.12.2016. godine

 

Sadržaj:

 

 1. Cilj i okvir Poziva
 2. Proces odabira
 3. Kriteriji odabira
 4. Struktura Ponude

 

 

 1. CILJ I OKVIR POZIVA  

 

Ovim pozivom Vakufska banka d.d. Sarajevo želi odabrati dobavljača ili dobavljače za uslugu osiguranja imovine, novca i lica u periodu 01.01.2017. – 31.12.2017. godine.

 

Preferirana opcija jeste saradnja sa jednim dobavljačem koji može isporučiti uslugu za sva potrebna osiguranja u toku godine, ali otvorena je i mogućnost da će se za saradnju odabrati više dobavljača za isporuku pojedinačnih osiguranja.

 

 

 1. PROCES ODABIRA  

 

      2.1.  Prihvatanje uslova

 

U prilogu Poziva dostavlja se Izjava o prihvatanju uslova učešća (Prilog 1), koju svojim potpisom ovjerava ovlaštena osoba kompanije kojoj je Poziv upućen.

 

Ovjerena Izjava dostavlja se uz samu Ponudu, bez posebnog prethodnog slanja iste.

 

       2.2. Konsultacije i dostava ponuda

 

Pozvane kompanije mogu postavljati pitanja putem e-maila u vezi sa Pozivom do 15.12.2016. godine, odgovori će se dostaviti putem e-maila, najkasnije u roku od jednog radnog dana.

 

Kontakt osoba u Vakufskoj banci d.d. Sarajevo za sva pitanja u vezi sa Pozivom: 

 

Almir Luvica

Direktor Službe logistika i nabavka

Tel.: 033/280-113

E-mail: almirl@vakuba.ba

 

Dobavljači se mole da pripreme Ponudu sa svim elementima definisanim u poglavlju 4.

 

Rok za predaju ponuda je 16.12.2016. godine.

 

Ponudu je potrebno poslati s punim nazivom ponuđača u zatvorenoj koverti sa naznakom:

„Ne otvaraj – Ponuda osiguranja imovine, novca i lica na Poziv“ na adresu:

Vakufska banka d.d. Sarajevo

Služba logistika i nabavka

Maršala Tita 13

71000 Sarajevo

 

Banka će, po potrebi, tražiti dodatna pojašnjenja u vezi sa dostavljenim ponudama, prije donošenja odluke o preliminarnoj selekciji.

 

 

2.3. Objava rezultata

 

Odluka o odabiru dobavljača usluga osiguranja imovine, novca i lica će se poslati putem e-maila do 23.12.2016. godine.

 

Banka zadržava pravo zaključivanja Poziva bez odabira dobavljača, kao i pravo otkazivanja Poziva, o čemu će pozvane kompanije biti pismeno obaviještene u roku od pet radnih dana od dana otkazivanja.

 

 

 1. KRITERIJI ODABIRA

 

Procjenu ponuda vršiće Komisija Vakufske banke d.d. Sarajevo prema sljedećim glavnim kriterijima:

 

1. Kvalitet dostavljene ponude;

2. Ponuđena cijena;

3. Procentualni iznos reosiguranja polica;

4. Način i uslovi plaćanja usluga;

5. Referenc lista;

6. Dosadašnja saradnja sa Vakufskom bankom d.d. Sarajevo.

 

 

 1. STRUKTURA I FORMAT PONUDE

 

 

Molimo da svaka stavka bude jasno identifikovana korištenjem istih naslova kao u ovom Dokumentu.

 

I OPĆI ELEMENTI

 

a) PODACI O FIRMI

 • Naziv, menadžement/vlasnička struktura, puna adresa, broj žiro računa, poslovna banka;
 • Kontakt osoba zadužena za pripremu i dostavu Ponude;
 • Historijat ukratko – osnivanje, promjene vlasničke strukture, razvoj i drugo.

 

b) REFERENTNA LISTA

 

II SPECIFIKACIJA POTREBNIH USLUGA

 

Ponuđači se pozivaju da dostave ponudu cijena za tražene usluge iz Dokumenta „Specifikacija potrebnih usluga za osiguranje imovine, novca i lica za 2017. godinu“ upisivanjem ponuđenog iznosa u kolonu „Iznos premije“:

 

 

Također, potrebno je dostaviti podatak o procentualnom iznosu reosiguranja polica, ponudu za način i uslove plaćanja usluga, referenc listu i izjavu da će, ukoliko ponuđač nema otvoren transakcijski račun u Vakufskoj banci d.d. Sarajevo, isti otvoriti, ukoliko bude izabran kao najpovoljniji dobavljač traženih usluga.