POZIV za prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača za uslugu arhiviranja dokumentacije i upravljanja arhivskom građom

POZIV za prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača za uslugu arhiviranja dokumentacije i upravljanja arhivskom građom

 

 

I - PREDMET POZIVA

 

Prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača za uslugu arhiviranja dokumentacije i upravljanja arhivskom građom.

 

 

II - PRAVO SUDJELOVANJA

 

Pravo sudjelovanja imaju sva pravna lica:

 

 • koja su registrovana za obavljanje navedene djelatnosti,
 • koja dostave ponudu sačinjenu prema traženim elementima, uredno ovjerenu i  zapakovanu,
 • koja dostave pisanu izjavu o obavezi čuvanja povjerljivosti podataka.

 

 

III - SADRŽAJ PONUDE

 

 • Opšti dio ponude sadrži opšte podatke o firmi  ponuđaču, referentnu listu, kopiju PDV broja i sudsku  registraciju, certifikat / odobrenje nadležnog organa za obavljanje djelatnosti arhiviranja i upravljanja arhivskom građom;
 • Dostaviti izjavu ponuđača da je upoznat s tim da će ponuda biti odbijena u slučaju nekompletnosti ili netačnih podataka navedenih u njoj;
 • Navesti cijenu traženih usluga sa uključenim PDV-om i valutu plaćanja;
 • Dostaviti potpisanu i ovjerenu izjavu o povjerljivosti, koja je sastavni dio Poziva.

 

 

 

IV - KRITERIJ ZA OCJENU PONUDA

 

Vakufska banka d.d. Sarajevo će procijeniti i uporediti samo ponude onih ponuđača koji zadovoljavaju kriterije iz člana II i III.

 

 

V- OPŠTI USLOVI

 

 

Usluge podrazumijevaju :

 • popis arhivirane dokumentacije,
 • unošenje u arhivsku knjigu na osnovu postojeće klasifikacije arhivske građe,
 • preuzimanje i transport postojeće arhivirane dokumentacije iz skladišta Vakufske banke d.d. Sarajevo i njeno uskladištenje u vlastito skladište,
 • čuvanje arhivirane dokumentacije,
 • izdavanje arhivske građe, u skladu sa zahtjevom Vakufske banke d.d. Sarajevo,

 

 • izdvajanje, popis i uništenje arhivske građe, u skladu sa postojećom klasifikacijom i u saradnji sa Arhivom Federacije BiH.

 

 

Finansijski dio:

 • Ponuđač treba ponuditi cijenu popisa arhivirane dokumentacije, unošenja u arhivsku knjigu na osnovu postojeće klasifikacije arhivske građe, preuzimanja i transporta postojeće arhivirane dokumentacije iz skladišta Vakufske banke d.d. Sarajevo i njeno uskladištenje u vlastito skladište u jednokratnom iznosu sa uključenim PDV-om;
 • Ponuđač treba ponuditi cijenu usluga čuvanja dokumentacije na mjesečnom nivou sa uključenim PDV-om;
 • Ponuđač treba ponuditi cijenu izdavanja arhivske građe jednokratno po jednoj operaciji sa uključenim PDV-om.

 

Uslovi učešća:

 • Izdati pisanu izjavu o obavezi čuvanja povjerljivosti podataka;
 • Potpisivanje Ugovora o izvršenju usluga.

 

 

Sve dodatne informacije vezane za ovaj Poziv mogu se dobiti putem e-maila: kenanc@vakuba.ba

 

VI - PODNOŠENJE PONUDE

 

Zatvorenu kovertu sa ponudom dostaviti na adresu:

 

 Vakufska banka d.d. Sarajevo

 Maršala Tita 13

 Sarajevo

 

sa naznakom “Prijava na Poziv za uslugu arhiviranja dokumentacije “- ne otvarati“.

 

Rok za dostavu ponuda je 25.10.2017. godine do 16 sati.

 

Komisija za odabir najpovoljnijeg dobavljača se formira na dan nakon zadnjeg dana datog za dostavu ponuda.

 

Za više podataka, koji su vam potrebni za sastavljanje ponude, molimo vas da se pismenim putem obratite na email: logistika@vakuba.ba

Banka zadržava pravo da prihvati dostavljenu ponudu u cjelosti ili samo jedan njen dio.

 

Izjavu o povjerljivosti koju morate dostaviti uz prijavu na tender možete preuzeti ovdje 

                                                                                                                Vakufska banka d.d. Sarajevo