Poziv dobavljačima osiguranja imovine, novca i lica u 2018.godini za dostavljanje ponude

Poziv dobavljačima osiguranja imovine, novca i lica u 2018.godini za dostavljanje ponude 

 

Sarajevo, 07. decembar 2017. godine

 

Sadržaj

 

 1. Cilj i okvir Poziva
 2. Proces odabira
 3. Kriteriji odabira
 4. Struktura ponude

 

 

 1. CILJ I OKVIR POZIVA  

 

Ovim pozivom Vakufska banka d.d. Sarajevo želi odabrati dobavljača ili dobavljače za uslugu osiguranja imovine,novca i lica u periodu 01.01.2018. – 31.12.2018. godine.

 

Preferirana opcija je saradnja sa jednim dobavljačem koji može isporučiti uslugu za sva potrebna osiguranja u toku godine, ali otvorena je i mogućnost da će se za saradnju odabrati više dobavljača za isporuku pojedinačnih osiguranja.

 

Sve lokacije Banke na kojima se vrši promet i manipulacija gotovim novcem su osigurane u skladu sa :

 

 • Zakonom o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine (Sl. novine 78/08) sa izmjenama i dopunama (Sl. Novine 67/13 od 30.08.2013. godine);
 • Uredbom o načinu i postupku provođenja mjera zaštite i vršenja prijevoza i prijenosa gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti (Sl. Novine br. 76/15 od 18.09.2015. godine);
 • Uredbom o poslovima tehničke zaštite koji se odnose na korištenje alarmnih sistema,videonadzora ili drugih tehničkih sredstava i opreme (Sl. Novine 72/15 od 18.09.2015.godine).

 

 

 1. PROCES ODABIRA  

 

      2.1.  Prihvatanje uslova

 

U prilogu poziva dostavlja se Izjava o prihvatanju uslova učešća (Prilog 1), koju svojim potpisom ovjerava ovlaštena osoba kompanije kojoj je poziv upućen.

 

Ovjerena Izjava dostavlja se uz samu Ponudu, bez posebnog prethodnog slanja iste.

 

       2.2. Konsultacije i dostava ponuda

 

Pozvane kompanije mogu postavljati pitanja putem e-maila u vezi sa Pozivom do 12.12.2017. godine, odgovori će se dostaviti putem e-mail najkasnije u roku od jednog radnog dana.

 

Kontakt osoba u Vakufskoj banci d.d. Sarajevo za sva pitanja u vezi sa Pozivom: 

Služba logistika i nabavka

Tel.: 033 280 136 i 033 280-113

E-mail: logistika@vakuba.ba

 

Dobavljači se mole da pripreme ponudu sa svim elementima definisanim u poglavlju 4.

 

Rok za predaju ponuda je 15.12.2017. godine do 16 sati.

 

Ponudu je potrebno poslati s punim nazivom ponuđača u zatvorenoj koverti sa naznakom:

„Ne otvaraj – Ponuda osiguranja imovine, novca i lica na Poziv“ na adresu:

Vakufska banka d.d. Sarajevo

Služba logistika i nabavka

Maršala Tita 13

71000 Sarajevo

 

Banka će po potrebi tražiti dodatna pojašnjenja u vezi sa dostavljenim ponudama, prije donošenja odluke o preliminarnoj selekciji.

 

 

 

 

 

2.3. Objava rezultata

 

Odluka o odabiru dobavljača usluga osiguranja imovine, novca i lica će se poslati putem e-mail do 25.12.2017. godine.

 

Banka zadržava pravo zaključivanja Poziva bez odabira dobavljača, kao i pravo otkazivanja Poziva, o čemu će pozvane kompanije biti pismeno obaviještene u roku od pet radnih dana od dana otkazivanja.

 

 

 1. KRITERIJI ODABIRA

 

Procjenu ponuda će vršiti Komisija Vakufske banke prema sljedećim glavnim kriterijima:

 

1. Kvalitet dostavljene ponude

2. Ponuđena cijena

3. Procentualni iznos reosiguranja polica

4. Način i uslove plaćanja usluga

5. Referenc lista

6. Dosadašnja saradnja sa Vakufskom bankom d.d. Sarajevo

 

 

 1. STRUKTURA I FORMAT PONUDE

 

 

Molimo da svaka stavka bude jasno identificirana korištenjem istih naslova kao u ovom dokumentu.

 

I OPĆI ELEMENTI

 

a) PODACI O FIRMI

 • Naziv, menadžement/vlasnička struktura, puna adresa, broj žiro računa, poslovna banka
 • Kontakt osoba zadužena za pripremu i dostavu ponude
 • Historijat ukratko – osnivanje, promjene vlasničke strukture, razvoj itd.

 

b) REFERENTNA LISTA

 

II SPECIFIKACIJA POTREBNIH USLUGA

 

Ponuđači se pozivaju da dostave ponudu cijena za tražene usluge iz dokumenta „Specifikacija potrebnih usluga za osiguranje imovine, novca i lica za 2018. godinu“ upisivanjem ponuđenog iznosa u kolonu „Iznos premije“:

 

 

 

 

 

 

 

Također, potrebno je dostaviti podatak o procentualnom iznosu reosiguranja polica, ponudu za način i uslove plaćanja usluga, referenc listu i izjavu da će, ukoliko ponuđač nema otvoren transakcijski račun u Vakufskoj Banci d.d., isti otvoriti ukoliko bude izabran kao najpovoljniji dobavljač traženih usluga.

 

 

4.2. Format ponude

 

 

Dokumentaciju ponude treba dostaviti na bosanskom jeziku, četiri primjerka u štampanoj te jedan u elektronskoj formi.

 

Dobavljači se pozivaju da na temelju uslova ovog Poziva dostave najbolju ponudu za poslovnu saradnju sa Vakufskom bankom d.d. Sarajevo. Ponude koje nisu usklađene sa uslovima navedenim u ovom Pozivu, neće biti predmet razmatranja o čemu će Banka izvijestiti Ponuđače pismenim putem u roku od pet radnih dana po prijemu ponude.

 

Za dodatne informacije Vam stojimo na raspolaganju.

 

S poštovanjem,

Vakufska banka

 

 

Prilog 1

Izjava o prihvatanju uslova za učešće