Javni poziv za dostavljanje ponuda za uslugu čišćenja poslovnih prostora

Javni poziv za dostavljanje ponuda za uslugu čišćenja poslovnih prostora

Sarajevo, 04.07.2018. godine

POZIV

za prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača za uslugu čišćenja poslovnih prostora i  snabdijevanja higijenskim materijalom

 

I - PREDMET POZIVA

Prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača za uslugu čišćenja poslovnih prostora i snabdijevanja higijenskim materijalom.
  

II - PRAVO SUDJELOVANJA

 Pravo sudjelovanja imaju sva pravna lica:

 • koja su registrovana za obavljanje navedene djelatnosti,
 • koja dostave ponudu, sačinjenu prema navedenoj specifikaciji, uredno ovjerenu i zapakovanu.
   

III - SADRŽAJ PONUDE

 Opšti dio ponude sadrži opšte podatke o firmi ponuđaču, referentnu listu, kopiju PDV broja i sudsku registraciju;

 • Izjava ponuđača da je upoznat s tim da će ponuda biti odbijena u slučaju nekompletnosti ili netačnih podataka navedenih u njoj;
 • Izjava ponuđača da će, u slučaju potpisivanja ugovora, otvoriti transakcijski račun u Vakufskoj banci d.d. Sarajevo;
 • Cijena traženih usluga sa uključenim PDV-om i valutu plaćanja.
   

IV - KRITERIJ ZA OCJENU PONUDA

 Vakufska banka d.d. Sarajevo će procijeniti i uporediti samo ponude onih ponuđača koji zadovoljavaju kriterije iz člana II i III.

  

V - OPŠTI USLOVI

 Usluge podrazumijevaju:

 • Redovno čišćenje poslovnih prostora Vakufske banke d.d. Sarajevo na osnovu plana čišćenja;
 • Vanredno čišćenje poslovnih prostora Vakufske banke d.d. Sarajevo u skladu sa iskazanim potrebama (nakon građevinskih radova);
 • Isporuku higijenskog materijala (papirni ubrusi u listićima, toaletni papir u listićima, tečni sapun sa pripadajućim dozatorima);

Finansijski dio:

 • Ponuđač treba ponuditi cijenu redovnog čišćenja po m2 poslovnog prostora na mjesečnom nivou sa uključenim PDV-om. U cijenu treba biti uključen trošak radne snage, alata i materijala za održavanje čistoće.
 • Ponuđač treba ponuditi cijenu vanrednog čišćenja nakon građevinskih radova po m2 poslovnog prostora sa uključenim PDV-om. U cijenu treba biti uključen trošak radne snage, alata i materijala za čišćenje prostora.
 • Ponuđač treba ponuditi cijenu higijenskog materijala (papirni ubrusi u listićima, toaletni papir u listićima, tečni sapun i pripadajući dozatori) sa uključenim PDV-om na paritetu isporuke - sve poslovnice Vakufske banke d.d. Sarajevo.
 • Ponuđač treba ponuditi cijenu radnog sata angažovanog radnika za fizičke poslove sa uključenim PDV-om.

Uslovi isporuke:

 • Izvršenje navedenih usluga na svim lokacijama u kojima posluje Vakufska banka d.d. Sarajevo;
 • Obezbjeđivanje i upotreba sredstava za čišćenje čijom upotrebom neće biti dovedeni u pitanje zdravlje zaposlenika, trećih lica i vanjska okolina;
 • Pružanje usluge redovnog čišćenja, u skladu sa odgovarajućim terminima i potrebama Vakufske banke d.d. Sarajevo;
 • Izdati pisanu izjavu o obavezi čuvanja povjerljivosti podataka.

 

Sve dodatne informacije se mogu dobiti putem maila : logistika@vakuba.ba

  

VI - PODNOŠENJE PONUDE

Zatvorenu kovertu sa ponudom dostaviti na adresu:

Vakufska banka d.d. Sarajevo

Maršala Tita 13

71000 Sarajevo

 

sa naznakom “Prijava na Poziv za uslugu čišćenja poslovnih prostora “- ne otvarati“.

Rok za dostavu ponuda je 20.07.2018. godine do 16 sati.

Komisija za odabir najpovoljnijeg ponuđača se formira na dan nakon zadnjeg dana datog za dostavu ponuda.

Banka zadržava pravo da prihvati dostavljenu ponudu u cjelosti ili samo jedan njen dio.

 

                                                                                             VAKUFSKA BANKA DD