Poziv za prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga zaštite od požara i zaštite na radu

                                                                       POZIV

 

 

Za prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga zaštite od požara i zaštite na radu

 

 

I- PREDMET POZIVA

 

Prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga

 

  • Zaštite od požara
  • Zaštite na radu

 

Navedene usluge trebaju biti kvalitativno i kvantitativno izvršene u skladu sa važećim zakonskim odredbama koje se odsnose na zaštitu od požara i zaštitu na radu.

 

 Specifikacija potrebnih usluga je navedeni u članu VI ovog poziva.

 

 

II- PRAVO SUDJELOVANJA

 

Pravo sudjelovanja imaju sva pravna lica:

 

  • koja su registrirana za obavljanje navedene djelatnosti
  • koja dostave ponudu sačinjenu prema navedenoj specifikaciji, uredno ovjerenu i  zapakovanu.

 

 

III- SADRŽAJ PONUDE

 

  • Opšti dio ponude sadrži opšte podatke o firmi  ponuđaču, referentnu listu, kopiju PDV broja i sudsku  registraciju
  • Dostaviti izjavu ponuđača da je upoznat da će ponuda biti odbijena u slučaju nekompletnosti ili netačnih podataka navedenih u njoj
  • Dostaviti izjavu iz člana VII
  • Navesti jedinične cijene traženih usluga iz tabele VI sa uračunatim PDV-om
  • Navesti valutu plaćanja

 

 

 

IV- KRITERIJ ZA OCJENU PONUDA

 

Vakufska banka dd  će procijeniti i uporediti samo ponude onih ponuđača koji zadovoljavaju kriterije iz člana II i III.

 

 

 

 

 

V - LOKACIJE PRUŽANJA USLUGA

 

 

 

RBR

LOKACIJA

ADRESA

1

 SARAJEVO

MARŠALA TITA 13

2

SARAJEVO

FERHADIJA 4

3

SARAJEVO

ZMAJA OD BOSNE 48

4

SARAJEVO

VRAZOVA 4

5

SARAJEVO

BRANILACA SARAJEVA 49

6

ILIDŽA

DR.MUSTAFE PINTOLA 25

7

RAKOVICA

STARA PRUGA 10

8

ILIJAŠ

126.BRIGADE BB

9

 BREZA

BOSANSKA BB

10

 VISOKO

M.SKOPLJAKA 87

11

MOSTAR

MUSALA 4

12

MOSTAR

MALA TEPA BB

13

 JABLANICA

BRANILACA GRADA 43a

14

 KONJIC

ŠEHIDSKA 2

15

 TEŠANJ

OSMANA POBRIĆA BB

16

TUZLA

TURALIBEGOVA 25a

17

GRAČANICA

ALIJE IZETBEGOVIĆA 30

18

SREBRENIK

M.TITA 49

19

ZENICA

M.TITA 28

20

 TRAVNIK

ČABRUŠA 7

21

 BUGOJNO

VRBAS NASELJE BB

22

 JAJCE

H.V.HRVATINIĆA BB

23

BIHAĆ

TRG MARŠALA TITA BB

 

 

VI – POTREBNE USLUGE

 

 

 

VRSTA USLUGE

MJESEČNI PAUŠAL

1

Izrada pravilnika za zaštitu od požara

 

2

Izrada pravilnika za zaštitu na radu

 

3

Izrada plana evakuacije i spašavanja

 

4

Izrada elaborata zaštite od požara

 

5

Redovni i vanredni obilasci poslovnica

 

6

Servis p.p.aparata

 

7

Kontrolno ispitivanje p.p.aparata

 

8

Kontrola hidrantske mreže

 

9

Obuka ZOP (svake 2 godine)

 

10

Obuka ZNR (svake 2 godine)

 

11

Kontrola elektro instalacija

 

12

Kontrola gromobranskih instalacija

 

13

Kontrola sistema vatrodojave

 

 

Ukupno mjesečno u KM sa PDV

 

 

VII

 

IZJAVA PONUĐAČA

 

 

Poštovani,

 

Kao odgovor na Vaš zahtjev za učešće na Pozivu za  isporuku kancelarijskog i  štampanog materijala potvrđujemo da imamo namjeru da se prijavimo na objavljeni poziv.

 

Ovim izjavljujemo sledeće:

 

1. Ova prijava se odnosi samo na ovaj poziv. Potvrđujemo da ne učestvujemo u nekoj drugoj prijavi za isti objavljeni poziv, bez obzira na oblik prijave (kao partner – uključujući vodećeg partnera – u konzorcijumu ili kao pojedinačni kandidat);

 

2. Prijava sadrži samo podatke koji se tiču resursa i iskustva našeg pravnog lica;nismo ni u jednom od slučajeva koji nas isključuju iz učešća u tenderu, i to:

 

a. bankrotstvo, stečaj ili obustava rada;

b. predmet sudskog spora; nemamo dogovor i nismo u sličnim aranžmanima sa povjeriocima i nismo predmet takve procedure;

c. nije nam zabranjeno da učestvujemo u procesu nabavke u Bosni i Hercegovini na osnovu  prethodnih kršenja propisa usljed prevara ili korupcije.

 

3. Odmah ćemo obavijestiti Banku o bilo kojoj promjeni u vezi sa gore navedenim okolnostima u bilo kom periodu realizacije ugovora;

 

4. U slučaju da dobijemo ugovor, u potpunosti priznajemo i prihvatamo da Banka ima pravo da raskine ugovor i da od nas povrati iznos bilo kog gubitka koji je proistekao iz tog raskida ako nudimo, ili pristajemo da nudimo bilo kakav poklon bilo kom licu na ime nagovaranja ili nagrade u ime nečega što je učinjeno ili nije učinjeno, tj. što se čini ili ne čini, a u vezi sa dobijanjem ugovora ili izvršenjem ugovora ili bilo kog drugog ugovora sa Bankom, ili na ime naklonosti/usluge ili nepružanja usluge bilo

kom licu koje je povezano sa ugovorom, ili ako gore navedeno učini bilo koje lice zaposleno kod nas ili koje istupa u naše ime (sa ili bez znanja ugovarača);

 

5. potvrđujemo pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da su podaci dati u

aplikaciji istiniti i tačni.

                                                                        

                                                                                                                _______________________________

Potpis ovlašćenog lica

                               

                                                                                                                 _______________________________

Ime i prezime, pozicija ovlašćenog  lica

                                                                               M.P.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII- PODNOŠENJE PONUDE:

 

Zatvorenu kovertu sa ponudom dostaviti na adresu:

 

 Vakufska banka d.d.

 Maršala Tita 13

 Sarajevo

 

sa naznakom “Prijava na Poziv za usluge ZOP i ZNR “- ne otvarati“.

 

Rok za dostavu ponuda je  17.08.2018. godine do 16 sati.

 

Komisija za odabir najpovoljnijeg dobavljača se formira na dan nakon zadnjeg dana  datog  za dostavu ponuda.

 

Banka zadržava pravo da prihvati dostavljenu ponudu u cijelosti ili samo jedan njen dio.

 

 

                                                                                                                VAKUFSKA BANKA DD