POZIV za prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača za isporuku kancelarijskog materijala i štampanih obrazaca

29.02.2016. godine

POZIV
za prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača za isporuku kancelarijskog  materijala i štampanih obrazaca

 

I- PREDMET POZIVA

Prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača za isporuku proizvoda po slijedećoj specifikaciji:

 • kancelarijski materijal,
 • štampani obrasci.

 Potrebni artikli su navedeni u članu VI ovog poziva.

II- PRAVO UČESTVOVANJA

Pravo učestvovanja imaju sva pravna lica:

 • koja su registrovana za obavljanje navedene djelatnosti,
 • koja dostave ponudu sačinjenu prema navedenoj specifikaciji, uredno ovjerenu i  zapakovanu.
   

III- SADRŽAJ PONUDE

 • Opšti dio ponude sadrži opšte podatke o firmi  ponuđaču, referentnu listu, kopiju PDV broja i sudsku  registraciju.
 • Dostaviti izjavu ponuđača da je upoznat da će ponuda biti odbijena u slučaju nekompletnosti ili netačnih podataka navedenih u njoj.
 • Dostaviti izjavu iz Člana VII.
 • Navesti jedinične cijene traženih artikala iz tabele VI sa uračunatim PDV-om.
 • Navesti valutu plaćanja.
 • Navesti paritet isporuke.
   

IV- KRITERIJ ZA OCJENU PONUDA

Vakufska banka d.d. Sarajevo će procijeniti i uporediti samo ponude onih ponuđača koji zadovoljavaju kriterije iz Člana II i III.

Prednost imaju ponuđači koji u svojoj ponudi ponude besplatnu isporuku materijala na lokacije naznačene u Članu V ovog poziva.

  LOKACIJA ADRESA CIJENA PREVOZA
1 SARAJEVO MARŠALA TITA BR.13  
2 SARAJEVO FERHADIJA BR.4  
3 SARAJEVO BRANISLAVA ĐURĐEVA BR.8  
4 ILIJAŠ 126. BRIGADE BR.58  
5 ILIDŽA DR. MUSTAFE PINTOLA BR.25  
6 SARAJEVO ZMAJA OD BOSNE BR.48  
7 BREZA BOSANSKA BB  
8 VISOKO MEHMEDA SKOPLJAKA BR.87  
9 MOSTAR MUSALA BR.4  
10 JABLANICA ŽELJEZNIČKA BB  
11 KONJIC ŠEHIDSKA BR. 2  
12 TEŠANJ OSMANA POBRIĆA BB  
13 JELAH HUSEIN KAPETANA GRADAŠČEVIĆA BB  
14 GRAČANICA ALIJE IZETBEGOVIĆA BR.30  
15 SREBRENIK MARŠALA TITA BR.49  
16 ZENICA MARŠALA TITA BR.28  
17 TRAVNIK ČABRUŠA BR.7  
18 BUGOJNO VRBAS NASELJE BB  
19 DONJI VAKUF 14. SEPTEMBRA BR.11  
20 STARI VITEZ BRANILACA STAROG VITEZA BB  
21 JAJCE HRVOJA VUKČIĆA HRVATINIĆA BB  
22 BIHAĆ TRG MARŠALA TITA BB  

VI - SPISAK MATERIJALA :

 

NAZIV ARTIKLA

GODIŠNJA KOLIČINA

1

ADING ROLA 1+0 57 mm (termalna)

60

2

ADING ROLNA 1+0  57 mm

1030

3

BUSILICA ZA PAPIR

20

4

CD -R

101

5

DATUMAR

18

6

DEKLAMERICA 

44

7

KALKULATOR (BATERIJSKI)

19

8

DOSTAVNA KNJIGA

3

9

DRZAC ZA SELOTEJP

1

10

FASCIKLA KARTONSKA

1254

11

FASCIKLA SA GUMOM

70

12

FASCIKLA SA MEHANIZMOM

206

13

FASCIKLE P.V.C. "U"

63889

14

FLOMASTER MARKER

110

15

FOLIJA ZA PLASTIFICIRANJE KARTICA

34

16

GUMICA ZA BRISANJE

10

17

HEFTARICA

43

18

HEMIJSKE OLOVKE

1905

19

HEMIJSKE OLOVKE ZA PULT

176

20

INDIGO A4  (KUTIJA 100 KOM)

1

21

JASTUCE ZA PECATE

146

22

KARTON DEPONOVANIH  POTPISA

1940

23

KARTON VB5 ZA AMANETNU POŠILJKU

3680

24

KESICE ZA NOVAC

34900

25

KLAMERICE ZA HEFTARICU

752

26

KNJIGA AMANETNIH POSILJKI A4

5

27

KNJIGA DNEVNIH IZVJESTAJA

3

28

KNJIGA PROTOKOLA

8

29

KOREKTURNI LAK

66

30

KOVERTA "L" PROZOR

11600

31

KOVERTA A3 VELIKA

120

32

KOVERTA A4 VELIKA

8125

33

KOVERTA A5 SREDNJA

8796

34

KOVERTA AMERIKAN

13105

35

KOVERTA B6

1000

36

KOVERTA BIJELA MALA

3150

37

KOVERTA LATEX

20

38

KOVERTA MALA ZUTA

340

39

KOVERTA PLAVA MALA

85

40

KUTIJA ZA SPAJALICE

2

41

LADICE P.V.C. ZA AKTE

24

42

MAKAZE

14

43

MINE ZA TEHNICKU OLOVKU

11

44

NALOG INTERNI ZA PRENOS

88

45

NALOG U.P.P. - VIRMAN

4403

46

NALOG VB1 ZA UPLATU

2234

47

NALOG VB2 ZA ISPLATU

3713

48

NALOG VB3 ZA KONVERZIJU VALUTA

1575

49

NALOG ZA DNEVNI OBRAČUN BLAGAJNE

330

50

NALOG ZA DNEVNI OBRAČUN TREZORA

40

51

NALOG ZA GOTOVINSKU ISPLATU

235

52

NALOG ZA GOTOVINSKU UPLATU

1913

53

NALOG ZA PRENOS

555

54

NALOG ZA PUTNIČKA VOZILA

7

55

NALOG ZA SLUZBENO PUTOVANJE

300

56

NALJEPNICE ZA REGISTRATORE

1160

57

OBRAZAC 1450 - A4

14

58

OMOTI ZA AKTE

1330

59

PAPIR ZA KOPIRANJE A3 (RIS)

8

60

PAPIR ZA KOPIRANJE A4 (RIS)

4845

61

PASICE ZA NOVAC

60000

62

POST IT - STIKERI

922

63

PRIJEMNA KNJIGA POSTE

26

64

REGISTRATOR A4 - SIROKI

2252

65

REGISTRATOR A4 - USKI

139

66

REGISTRATOR A5 - SIROKI

86

67

RIBON EPSON PLQ 20

50

68

SELOTEJP TRAKA (mala)

148

69

SPAJALICE ZA AKTE 26 mm (KUTIJA)

502

70

SPUZVICA - NAKVASNICA

32

71

TEHNICKA OLOVKA

10

72

TEKA A4 TVRDE KORICE

64

73

TINTA ZA PECAT

85

74

TINTNI VALJAK ZA KALKULATOR

5

75

TRAKA ZA KALKULATOR

16

76

ULOZAK ZA HEMIJSKE OLOVKE

164

VII

IZJAVA PONUĐAČA

Poštovani,

kao odgovor na Vaš zahtjev za učešće na Pozivu za  isporuku kancelarijskog i  štampanog materijala potvrđujemo da imamo namjeru da se prijavimo na objavljeni poziv.

Ovim izjavljujemo sljedeće:

1. Ova prijava se odnosi samo na ovaj poziv. Potvrđujemo da ne učestvujemo u nekoj drugoj prijavi za isti objavljeni poziv, bez obzira na oblik prijave (kao partner – uključujući vodećeg partnera – u konzorcijumu ili kao pojedinačni kandidat);

2. Prijava sadrži samo podatke koji se tiču resursa i iskustva našeg pravnog lica. Nismo ni u jednom od slučajeva koji nas isključuju iz učešća u tenderu, i to:

 • A) bankrotstvo, stečaj ili obustava rada,
 • B) predmet sudskog spora - nemamo dogovor i nismo u sličnim aranžmanima sa povjeriocima i nismo predmet takve procedure,
 • C) nije nam zabranjeno da učestvujemo u procesu nabavke u Bosni i Hercegovini na osnovu  prethodnih kršenja propisa uslijed prevara ili korupcije.

3. Odmah ćemo obavijestiti Banku o bilo kojoj promjeni u vezi sa gore navedenim okolnostima u bilo kom periodu realizacije ugovora;

4. U slučaju da dobijemo Ugovor, u potpunosti priznajemo i prihvatamo da Banka ima pravo da raskine Ugovor i da od nas povrati iznos bilo kog gubitka koji je proistekao iz tog raskida ako nudimo, ili pristajemo da nudimo bilo kakav poklon bilo kom licu na ime nagovaranja ili nagrade u ime nečega što je učinjeno ili nije učinjeno, tj. što se čini ili ne čini, a u vezi sa dobijanjem ugovora ili izvršenjem ugovora ili bilo kog drugog ugovora sa Bankom, ili na ime naklonosti/usluge ili nepružanja usluge bilo

kom licu koje je povezano sa Ugovorom, ili ako gore navedeno učini bilo koje lice zaposleno kod nas ili koje istupa u naše ime (sa ili bez znanja ugovarača);

5. Potvrđujemo pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da su podaci dati u

aplikaciji istiniti i tačni.

                                                                                                                                                                             

Potpis ovlaštenog lica                                                                                                                                           

                                                                                                                                       

Ime i prezime, pozicija ovlaštenog  lica                                                                                                                  

                                                                              
                                                           M.P.

 

VIII- PODNOŠENJE PONUDE:

Zatvorenu kovertu sa ponudom dostaviti na adresu:

Vakufska banka d.d.
Maršala Tita 13
Sarajevo

 

sa naznakom “Prijava na Poziv za nabavku kancelarijskog materijala“- ne otvarati“.

Rok za dostavu ponuda je 10.03.2016. do 16 sati.

Komisija za odabir najpovoljnijeg dobavljača se formira na dan nakon zadnjeg dana  datog  za dostavu ponuda.

Banka zadržava pravo da prihvati dostavljenu ponudu u cijelosti ili samo jedan njen dio.

Kontakt osoba :

Amer Kajtaz

Tel.280-136

Poziv u .docx formatu možete preuzeti OVDJE